پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان

شنبه 12 اسفند 1396
12:26
پروژه آمار
پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان

پروژه آمار سال دوم ریاضی و سوم تجربی دبیرستان پروژه آمار دوم سوم دبیرستان پروژه آمار و مدل سازی دوم ریاضی سوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار و مدل سازی دوم و سوم دبیرستان پروژه درس آمار در مورد بیکاری-سال دوم و سوم دبیرستان پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان : تعریف متغیر متغیر، مفهومی است که به آن بیش از دو یا چند ارزش یا عدد اختصاص داده می شود و قابل مشاهده یا ندازه گیری می باشد. ویژگی‌هایی را که پژوهش گر مشاهده یا اندازه گیری می کند، متغیر می نامند. متغیرها از مهم ترین مباحث در تحقیقات اجتماعی- انسانی می باشند. هدف، شناخت علّت یا عوامل پیدایش یا تغییر موضوع مورد نظر است و چون این عوامل تغییر پذیرند و قابل سنجش، آن ها را متغیر می‌خوانیم. در نهایت باید بتوانیم هم انواع متغیرها را بشناسیم، هم آن که روابط آن ها را با یکدیگر شناسایی کنیم. همچنین، میزان تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر را مورد سنجش قرار داده و اندازه‌گیری کنیم. باید روابط یک سویه بین متغیرها را از روابط متقابل و دو سویه تمیز دهیم و شبکه متغیرها را که با هم، ضمن تأثیر متقابل بر یکدیگر، بر پدیده‌های دیگر اثر می نهند، باز شناسی نمائیم. در تعریف متغیرها چنین آمده است» . هر صفت، ویژگی یا عنصر کمی و یا کیفی که در یک تحقیق تغییر پذیر باشد، در جریان تحقیق می‌توانند به صورت یک متغیر درآیند، به شرط آنکه بر خلاف عوامل ثابت، تغییر کنند یا تغییر پذیر باشند. بنابراین می توان گفت: متغیر در زبان جامعه شناسی، هر پدیده ای را می‌رساند که مقدار آن در هر مورد خاص تفاوت می یابد. انواع متغیر براساس نقش آن در فرآیند تحقیق متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دست کاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان : برای مثال، محقق می خواهد اثر دو نوع روش تدریس (الف) و (ب) را روی عملکرد ریاضی دانش آموزان کلاس پنجم بررسی کند. وی سؤال زیر را مطرح می نماید: آیا تفاوتی بین عملکرد ریاضی دانش آموزان که با روش الف یا ب آموزش دیده اند وجود دارد؟ در این تحقیق روش تدریس، متغیر مستقل در نظر گرفته شده است تا تأثیرش بر عملکرد ریاضی (متغیر وابسته) مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در مطالعات از نوع همبستگی، به جای متغیر مستقل از اصطلاح» متغیر پیش بین «و به جای متغیر وابسته از »متغیر ملاک «استفاده می‌شود. برخی نویسندگان معتقدند اصطلاح متغیر مستقل و وابسته (تابع) ویژه‌ی تحقیقاتی است که در آن ها هدف، تبیین رابطه علت و معلولی میان متغیرها است. در بعضی از مسائل پژوهشی، متغیرهای مورد مطالعه به صورتی تعریف شده‌اند که نمی توان متغیر مستقل را از متغیر وابسته به طور کامل متمایز کرد. برای مثال در بررسی رابطه‌ی رضایت مشتری و وفاداری آنان، تمایز متغیر مستقل و وابسته از یکدیگر مشخص نیست. در این گونه تحقیقات، هدف پژوهشگر برقراری رابطه‌ی هم زمانی میان متغیرها است. باید توجه داشت که تعداد و ماهیت متغیر مستقل به مسئله‌ی تحقیق بستگی دارد. متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرارمی‌گیرد.

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان : متغیر وابسته آن است که مورد پیش بینی قرار می گیرد، در حالی که متغیر مستقل متغیری است که از روی آن پیش بینی می‌شود. به زبان ریاضی، متغیر وابسته Y معلول فرضی است که همراه با تغییرات یا پراش متغیر Xتغییر می کند. متغیر Yدست کاری نمی‌شود، بلکه از لحاظ تغییراتی که در آن به عنوان نتیجه احتمالی تغییرات مربوط به متغیر مستقل حاصل می شود مورد مشاهده قرار می گیرد. در پیش بینی از X به Y می‌توانیم هر مقدار دلخواه X را اختیار کنیم، در حالی که تغییر متغیرY که مورد پیش بینی واقع می شود به مقداری از Xبستگی دارد که قبلاً انتخاب کرده ایم. متغیر وابسته، شرط، وضعیت یا کیفیتی است که تلاش می کنیم آن را تبیین کنیم. برای مثال، در بررسی تأثیر شیوه های تشویق بر یادگیری دانش آموزان، یادگیری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است تا اثر تشویق بر آن اندازه‌گیری شود. انتخاب یک متغیر به عنوان متغیر وابسته (تابع) به هدف پژوهش بستگی دارد.

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان : پس از تعریف دقیق و روشن متغیر وابسته، باید ابزاری که امکان اندازه گیری آن را فراهم می سازد نیز شناسایی نمود. متغیر تعدیل کننده: متغیر کمی یا کیفی است که جهت یا میزان رابطه ی میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد. گاهی این متغیر یک متغیر مستقل ثانوی است که بر جهت یا میزان ارتباط متغیر مستقل و وابسته تأثیر می گذارد. برای مثال در بررسی تأثیر شیوه های مختلف تشویق بر یادگیری دانش آموزان دختر و پسر، محقق می خواهد تأثیر جنسیت را نیز بر رابطه ی بین تشویق و یادگیری مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین در این تحقیق جنسیت متغیر تعدیل کننده محسوب می شود. نکته مهم این است که متغیر تعدیل کننده قابلیت بررسی و یا کنترل دارد. متغیر کنترل: در یک تحقیق، اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی‌توان به طور هم زمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده، آن ها را خنثی می‌کند. این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده می‌شو‌ند. برای مثال این سؤال پژوهشی را که» چه رابطه ای میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی وجود دارد؟ «مورد نظر قرار می دهیم. در این سؤال، اثر پایه تحصیلی و جنسیت بر پیشرفت تحصیلی وعزت نفس، کنترل می شود. کنترل متغیرها از دو طریق ممکن می باشد: الف-کنترل های تحقیقی، ب- کنترل های آماری. متغیرهای مداخله گر: متغیری است که محقق برای استنتاج از نحوه‌ی تأثیرمتغیر مستقل بر متغیر تابع مورد نظر قرار می دهد، ولی تأثیر آن را نه می‌توان کنترل کرد و نه به طور مستقیم و مستقل از سایر متغیرها، مشاهده کرد. متغیر مداخله‌گر معمولاً بر اعتبار درونی و اعتبار بیرونی تحقیق اثر نمی‌گذارد. برای مثال در یک طرح تحقیق که هدف آن بررسی تأثیر روش آموزش برنامه‌ای در مقایسه با سخنرانی، برای دروس ریاضی پایه‌ی پنجم ابتدایی است، متغیر مستقل روش تدریس و متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. ازآنجا که» یادگیری «متغیری است که تأثیرمتغیر مستقل بر متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشاهده آن به طور مستقیم امکان پذیر نمی باشد، متغیر مداخله گر نامیده می‌شود. بدون شک نقش متغیرهای مداخله‌گر، در تفسیر نتایج مدنظر قرار می‌گیرد. فصل اول: کلیات تحقیق - مقدمه: مقدمه کانال و درب ورودی به هر موضوع است و انتظار می‌رود که در مقدمه، معرفی صورت گیرد. محققین محترم در این قسمت می‌بایست از تشریح موضوع تحقیق خودداری نموده و مستقیماً اشاره به این موضوع نمایند که در فصل حاضر به چه موضوع و مواردی خواهند پرداخت. - بیان مسأله: از محقق انتظار می‌رود که در بیان مسئله به مسئله خاص تحقیق خود اشاره نموده و بگوید که دلیل انتخاب موضوع در شرکت یا سازمان مورد بررسی چه بوده است. - مدل مفهومی تحقیق: محقق می‌بایست برای شروع به کار و تعیین فرضیات تحقیق، مدلی را انتخاب یا تهیه نماید. برای دستیابی به مدل می‌بایست جستجوی دقیقی در ادبیات و پیشینه تحقیق داشته باشند تا مدل یا الگوی مناسب را تعیین نمایند و در ادامه گزاره های تحقیق را مطابق مدل تنظیم نمایند. - هدف‌های تحقیق: هر طرح پژوهشی برای آن است که هدفی را تحقق بخشد. اهداف به دو دسته هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم می‌شوند. هدف اصلی همان هدف انجام تحقیق (عنوان تحقیق) است و اهداف فرعی هدف‌هایی هستند که جهت دستیابی به هدف اصلی تدوین شده‌اند.

پروژه آمار دوم دبیرستان و سوم دبیرستان : تعداد اهداف فرعی به تعداد متغیرهای مدل بستگی دارد. - سؤالات یا فرضیات تحقیق: در تحقیقات مدیریت و سازمان، یا از سؤال استفاده می‌شود و یا از فرضیه. در تحقیقاتی که به دنبال یافتن چیستی پدیده ای هستیم و یا نظر افراد را در مورد پدیده ای جستجو می‌نماییم، باید به طرح سؤال اقدام کنیم و در مواردی که می‌خواهیم درباره رابطه علت و معلولی و یا همبستگی بین دو یا چند پدیده مشخص تحقیق کنیم، از فرضیه استفاده می‌نماییم. یعنی برای موضوعاتی که برای نخستین بار سنجیده می‌شوند و مدل استانداردی برای آن‌ها وجود ندارد، از سؤال استفاده می‌شود، چرا که محقق چارچوب مشخصی برای حدس زدن ندارد. درحالی‌که برای تحقیقاتی که مدل استاندارد داشته باشند و یا اینکه قبلاً محققی دیگر از آن مدل بهره گرفته باشد، می‌توان از فرضیه استفاده نمود. - قلمرو تحقیق: قلمرو، محدوده و چارچوب تحقیق را مشخص می‌نماید و خود شامل سه بخش می‌باشد: الف) قلمرو مکانی: این بخش به عنوان عامل محدودکننده جمعیت جامعه در بعد جغرافیایی و مکانی می‌باشد. در حقیقت قلمرو مکانی به محقق اعلان می‌نماید در چه سازمانی می‌تواند به تحلیل و بررسی بپردازد و نتایج تحقیق را به چه جامعه ای می‌تواند تعمیم دهد. ب) قلمرو زمانی: این قلمرو، محدوده زمانی را پوشش می‌دهد. منظور نویسندگان از قلمرو زمانی، دوره زمانی است که اطلاعات آن دوره مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. - تعریف واژه‌ها: محقق می‌بایست در این قسمت متغیرهای مدل تحقیق را که درصدد است مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد، تعریف نماید. دو نوع تعریف در گزارش های تحقیقاتی مرسوم است: الف)تعریف مفهومی: محقق می‌بایست یکی از تعاریف تئوریک رایج در ادبیات موضوعی آن رشته را مطرح نماید. ب) تعریف عملیاتی: تعریف عملیاتی متغیرها می‌تواند به صورت آزمایشی یا سنجشی باشد. یعنی محقق می‌بایست بیان نماید متغیرهای مدل را چگونه مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌دهد. برای تعریف عملیاتی محقق می‌بایست به مؤلفه های متغیر، طیف سنجش و تعداد سؤالات اشاره نماید.


[ بازدید : 388 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پروژه آمار دوم دبیرستان

شنبه 12 اسفند 1396
12:25
پروژه آمار
پروژه آمار دوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان

پروژه آمار دوم دبیرستان : جامعه آماری و حجم نمونه جامعه عبارت است از گروه یا طبقه‌ای از افراد، اشیاء، متغیرها، مفاهیم یا پدیده‌ها که حداقل در یک ویژگی، مشترک باشند. در برخی موارد، کل اعضای جامعه، مورد مطالعه قرار می‌گیرند که به آن سرشماری گویند. با این حال، در بسیاری موارد، کمبود نیروی انسانی لازم، وقت و هزینه های مالی، اجازه‌ی مطالعه‌ی کل جامعه را نمی‌دهد. روش معمول در چنین مواردی این است که نمونه ای از جامعه انتخاب شود. نمونه، بخش کوچکی از جامعه است که معرف کل جامعه فرض می‌شود. نکته مهم در این تعریف، معرف بودن است. نتایج نمونه ای را که معرف جامعه نباشد، نمی‌توان به جامعه تعمیم داد. در نمونه، بخشی از جامعه مورد سنجش یا آزمون قرار می‌گیرد. اگر نمونه با روش درست انتخاب شود و معرف جامعه باشد، نتایج حاصل از آن را می‌توان به کل جامعه تعمیم داد. با این وجود، این تعمیم باید با احتیاط صورت گیرد، چرا که در تمام روش‌های نمونه گیری، خطایی اجتناب ناپذیر وجود دارد. به لحاظ نظری وقتی که کل مطالعه قرار می‌گیرد، تنها خطای اندازه گیری (یعنی ناهمسانی که نتیجه‌ی ابزار مورد جامعه مورد استفاده است) و تفاوت‌های فردی پاسخگویان وجود دارد. جامعه آماری از جامعه تعاریف متعددی به عمل آمده است که به طور عمده به این شرح اند: -گروهی از افراد که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفت یا صفات، مورد توجه محقق می‌باشند. جامعه ممکن است همه افراد، یک نوع خاص و یا عده محدودتری از همان گروه را شامل شود. -تمامی گروه و افرادی که جهت تحقیق، مناسب تشخیص داده شده‌اند. با این تعریف، جامعه، پسوند»آماری« گرفته است. عده‌ای برای»جامعه‌ی آماری«، تعریف خاص‌تری به این شرح ارائه داده‌اند: - جامعه ای که اعضای آن، کمیت‌های مربوط به اندازه‌ی یک صفت در افراد یک جامعه است. - جامعه در تحقیق: مجموعه اجزائی که دارای حداقل یک صفت یا ویژگی مشترک باشند. جامعه را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی دسته بندی نمود که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد: بر اساس موضوع که در آن جامعه نوع خود را مشخص می‌کند، مانند جامعه انسانی، جامعه گیاهی و... بر اساس تعداد اعضای تشکیل دهنده، که یا محدود است (می‌توانیم تعداد اعضا یا عناصر تشکیل دهنده را مشخص و معین کنیم) و یا نا محدود است (تعداد اعضا یا عناصر تشکیل دهنده آن مشخص نیست، مثل درختان یک جنگل). در تحقیقات، به طور معمول سعی می‌شود که جامعه‌ی محدود را مورد مطالعه قرار دهند. طبقه بندی جامعه بر اساس تعمیم که دارای سه نوع است: الف) جامعه مورد نظر: جامعه ای است پروژه آمار متشکل از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته‌های پژوهش را به آن‌ها تعمیم دهیم. که به آن جامعه‌ی هدف نیز می‌گویند. ب) جامعه مورد مطالعه: جامعه‌ای است که با استفاده از یک قید از جامعه مورد نظر به دست می‌آید و در عمل زیر پوشش بررسی قرار می‌گیرد. این نوع، برای مواردی است که نمی‌توانیم نتایج را به همه افراد جامعه تعمیم دهیم. به این جامعه، جامعه‌ی مورد بررسی نیز می‌گویند. ج) مطالعه را می‌توان با همه‌ی اعضاء و یا بخشی از اعضای جامعه مورد نظر یا جامعه مورد مطالعه به عمل آورد. بخشی از اعضاء را یا به طریق در دسترس و یا به روش نمونه گیری علمی می‌توان انتخاب کرد. در طریق اول، جامعه در دسترس و در طریق دوم جامعه نمونه خوانده می‌شود. - جامعه در دسترس: به جامعه‌ای گفته می‌شود که محقق، افراد آن را فقط به خاطر سهولت دسترسی، بدون رعایت اصول نمونه گیری علمی، برای مطالعه انتخاب می‌کند. -جامعه نمونه: چون شرح این نوع جامعه مفصل می‌باشد و کاربرد زیاد دارد، آن را تحت عنوان »نمونه «در ادامه مورد شناخت قرار می‌دهیم.

پروژه آمار دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان همراه با نمودار پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان doc پروژه آمار دوم دبیرستان pdf پروژه آمار دوم دبیرستان با نمودار پروژه آمار دوم دبیرستان با پرسشنامه پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آماری دوم دبیرستان انسانی پروژه آمار سال دوم دبیرستان انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ادبیات علوم انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی پروژه آماری دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه ی امار دوم دبیرستان انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته علوم انسانی پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان به صورت word پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word پروژه آمار دوم دبیرستان با جواب پروژه امار دوم دبیرستان با نمودار رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با نمودار دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد پروژه آمار دوم دبیرستان پاورپوینت دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان پاور پوینت پروژه آمار سال دوم دبیرستان پرسش نامه پرسشنامه پروژه آمار دوم دبیرستان تحقیق پروژه آمار دوم دبیرستان تحقیق درمورد پروژه آمار دوم دبیرستان تحقیق پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی تحقیق پروژه آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان جدید جواب پروژه آمار دوم دبیرستان جواب پروژه های آمار دوم دبیرستان جواب پروژه های آمار دوم دبیرستان صفحه 31 خرید پروژه آمار دوم دبیرستان خرید پروژه آمار سال دوم دبیرستان خرید پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان درباره موسیقی پروژه امار دوم دبیرستان pdf دانلود پروژه درس آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان به صورت word دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word پروژه در مورد آمار دوم دبیرستان پروژه آمار دوم دبیرستان ریاضی پروژه آماری دوم دبیرستان رایگان پروژه آماری دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آماری دوم دبیرستان ریاضی پروژه آمار دوم سوم دبیرستان پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی سوالات پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان صفحه 31 پروژه آمار دوم دبیرستان صفحه 62 عکس پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه امار سال دوم دبیرستان رشته علوم انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان کامل پروژه آمار کلاس دوم دبیرستان پروژه کامل آمار دوم دبیرستان رایگان پروژه کامل آماری دوم دبیرستان پروژه های کتاب آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان پروژه کتاب آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه ی کامل آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی کامل آمار دوم دبیرستان رایگان موضوع پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار مدلسازی دوم دبیرستان متن پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان ppt موضوع پروژه ی آمار دوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی سال دوم دبیرستان نمونه پروژه آمار دوم دبیرستان نمونه پروژه آماری دوم دبیرستان نمونه سوالات پروژه آمار دوم دبیرستان نمونه ای از پروژه آمار دوم دبیرستان نمونه پروژه های آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ورد پروژه آمار ومدلسازی دوم دبیرستان پروژه آمار و احتمالات دوم دبیرستان پروژه آمار ومدلسازی سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان پروژه های آمار دوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه های آمار دوم دبیرستان پروژه های آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سال دوم دبیرستان پروژه ی آمار دوم دبیرستان پروژه ی آماری دوم دبیرستان پروژه ی امار دوم دبیرستان رایگان پروژه ی امار دوم دبیرستان ریاضی پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار دوم دبیرستان رایگان پروژه ی آمار برای دوم دبیرستان پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان رشته ی ریاضی پروژه ی آماری سال دوم دبیرستان


[ بازدید : 330 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پروژه آمار سوم دبیرستان

شنبه 12 اسفند 1396
12:24
پروژه آمار
پروژه آمار سوم دبیرستان

پروژه آمار سوم دبیرستان

پروژه آمار سوم دبیرستان : ممکن است جامعه‌ی آماری از نظر تعداد افراد یا مواردی که باید مشاهده شود، بزرگ یا کوچک باشد. برای صرفه جویی در نیروی انسانی، هزینه و وقت و رعایت سایر ملاحظات اجرایی، به جای مطالعه در مورد تمام افراد جامعه می‌توان نمونه‌ای از افراد جامعه را انتخاب و مورد تحقیق قرار داد. نمونه، معمولاً گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌های افراد جامعه را داراست. از راه مشاهده و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به نمونه، می‌توان بر اساس اصول و قواعد معینی، مشخصات جامعه را استنباط کرد. اندازه‌های به دست آمده درباره‌ی صفات و متغیرهای نمونه را شاخص آماری و اندازه‌هایی را که از روی شاخص آماری نمونه، درباره‌ی جامعه استنباط یا برآورد می‌شود پارامتر می‌نامند.

تعریف نمونه

زیر مجموعه‌ای است از جامعه، که اعضای آن را بخشی از افراد جامعه‌ی اصلی تشکیل می‌دهند. یا در مفهوم وسیع، نمونه عبارت است از"مجموعه ای از نشانه‌ها که از یک قسمت یا یک گروه از جامعه‌ی بزرگ‌تر انتخاب شده است، به طوری که صفات اعضای این مجموعه، معرف کیفیات و ویژگی‌های جامعه‌ی بزرگ‌تر باشد". نمونه، اطلاعاتی را ارائه می‌کند که بر اساس آن می‌توان در مورد خصوصیات جامعه قضاوت کرد؛ به عبارت دیگر، از طریق مطالعه‌ی نمونه و پیدا کردن خصوصیات و روابط پدیده‌ها و تعمیم آن، می‌توان خصوصیات و روابط پدیده‌ها را در جامعه پیدا نمود.

برای اینکه بتوان نتایج به دست آمده از نمونه را به جامعه تعمیم داد، باید دو شرط زیر جمع باشد:

الف) اندازه و حجم نمونه بر اساس منطق و فرمول‌های آماری به دست آید.

ب) روش انتخاب افراد نمونه از بین افراد جامعه، با رعایت موازین علمی باشد.

پروژه آمار سوم دبیرستان

روش‌های آماری[ویرایش]

مطالعات تجربی و مشاهداتی هدف کلی برای یک پروژه تحقیقی آماری، بررسی حوادث اتفاقی بوده و به ویژه نتیجه‌گیری روی تأثیر تغییرات در ارزش شاخص‌ها یا متغیرهای غیر وابسته روی یک پاسخ یا متغیر وابسته‌است. دو شیوه اصلی از مطالعات آماری تصادفی وجود دارد: مطالعات تجربی و مطالعات مشاهداتی. در هر دو نوع از این مطالعات، اثر تغییرات در یک متغیر (یا متغیرهای) غیر وابسته روی رفتار متغیرهای وابسته مشاهده می‌شود. اختلاف بین این دو شیوه درچگونگی مطالعه‌ای است که عملاً هدایت می‌شود. یک مطالعه تجربی در بردارنده روش‌های اندازه‌گیری سیستم تحت مطالعه‌است که سیستم را تغییر می‌دهد و سپس با استفاده از روش مشابه اندازه‌گیری‌های اضافی انجام می‌دهد تا مشخص سازد که آیا تغییرات انجام شده، مقادیر شاخص‌ها را تغییر می‌دهد یا خیر. در مقابل یک مطالعه نظری، مداخلات تجربی را در بر نمی‌گیرد. در عوض داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند و روابط بین پیش بینی‌ها و جواب بررسی می‌شوند.

یک نمونه از مطالعه تجربی، مطالعات Hawthorne مشهور است که تلاش کرد تا تغییرات در محیط کار را در کمپانی الکتریک غربی Howthorne بیازماید. محققان علاقه‌مند بودند که آیا افزایش نور می‌تواند کارایی را در کارگران خط تولید افزایش دهد. محققان ابتدا کارایی را در کارخانه اندازه‌گیری کردند و سپس میزان نور را در یک قسمت از کارخانه تغییر دادند تا مشاهده کنند که آیا تغییر در نور می‌تواند کارایی را تغییر دهد. به واسطه خطا در اقدامات تجربی، به ویژه فقدان یک گروه کنترل محققاتی در حالی که قادر نبودند آنچه را که طراحی کرده بودند، انجام دهند قادر شدند تا محیط را با شیوه Hawthorne آماده سازند. یک نمونه از مطالعه مشاهداتی، مطالعه ایست که رابطه بین سیگار کشیدن و سرطان ریه را بررسی می‌کند. این نوع از مطالعه به طور اختصاصی از شیوه‌ای استفاده می‌کند تا مشاهدات مورد علاقه را جمع‌آوری کند و سپس تجزیه و تحلیل آماری انجام دهد. در این مورد، محققان مشاهدات افراد سیگاری و غیر سیگاری را جمع‌آوری می‌کنند و سپس به تعداد موارد سرطان ریه در هر دو گروه توجه می‌کنند.

آمار توضیفی

موضوع آمار توصیفی (Descriptive statistics) تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبهٔ مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و ... می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعهٔ مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌جات مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود:

استفاده از جداول

استفاده از نمودار

محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.

از نظر تاریخی می توان گفت از لحظه ای که شمارش اختراع شد علم آمار نیزگسترش پیداکرد.[۱] آمار توصیفی فقط مختص نمونه است و نمیتوان از آن برای کل جامعه آماری استفاده کرد

پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی پروژه آمار سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان نمودار ساقه و برگ پروژه آماری سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان پروژه ی آمار سوم دبیرستان پروژه آمار سال سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان پروژه آمار برای سوم دبیرستان پروژه برای درس آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار برای سوم دبیرستان پرسشنامه پروژه آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آمار سال سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی پروژه ی امار سوم دبیرستان تجربی دانلود رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی خرید پروژه آمار سوم دبیرستان خرید پروژه آماری سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان پروژه درس آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم و سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آماری سال سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آمار ومدل سازی سوم دبیرستان پروژه آمار مدل سازی سوم دبیرستان پروژه ی آمار سال سوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی سال سوم دبیرستان پروژه کتاب آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار سوم دبیرستان موضوع پروژه امار سوم دبیرستان پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان پروژه آمار و مدل سازی دوم سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدل سازی سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان نمونه پروژه آمار سوم دبیرستان نمونه پروژه آماری سوم دبیرستان پروژه آمار ومدلسازی سوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم و سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان پروژه های آمار سوم دبیرستان پروژه های آماری سوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار سوم دبیرستان دانلود رایگان پروژه ی آمار سال سوم دبیرستان


[ بازدید : 338 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پروژه آمار

شنبه 12 اسفند 1396
12:24
پروژه آمار
پروژه آمار

پروژه آمار

پروژه آمار : نمودار میله‌ای، نموداری است که در آن برای نشان دادن مقدار روی محور xها (محور طول‌ها) مستطیل‌هایی به کار می‌رود.معمولا برای اندازه گیری بارندگی ها از این نمودار استفاده میشود. همچنین این نمودار در ریاضی و در درس آمار و احتمال کاربرد های زیادی دارد و کاربرد اصلیش این است که زیادو کم بودن و مقایسه نمودار های دیگر با خود را میکند. همچنین نمودار میله ای متقارن نوعی از نمودار است که همه چیز را به صورت متقابل و الگویی روی خود ظاهر مینماید.
نمودار نقطه‌ای نموداری است که از نمایش یک نقطه به ازای هر جفت متغیر در دستگاه مختصات دکارتی به دست می‌آید. این نمودار معمولا برای نمایش نحوه پاسخ یک متغیر (متغیر پاسخ) به تغییرات متغیر دیگر (متغیر کنترل) به کار می‌رود. مقدار یکی از متغیرها (متغیر کنترل) به عنوان مقدار محور افقی و مقدار متغیر دیگر (متغیر پاسخ) به عنوان مقدار محور عمودی در نظر گرفته می‌شود.
نمودار نقطه‌ای برای تحلیل همبستگی دو متغیر نیز به کار می‌رود.
پروژه آمار : در آمار توصیفی نمودار جعبه‌ای نموداری است که برای توصیف تغییرات داده به کار می‌رود. در این نمودار از جعبه‌ای برای نمایش فاصله بین چارک اول و سوم استفاده می‌شود و خطی در داخل جعبه میانه (چارک دوم) را مشخص می‌کند. خارج از جعبه حداقل و حداکثر مقدار داده را نیز مشخص می‌نمایند. گهگاه نمونه‌های خارج از محدوده نیز به صورت نقاطی نشان داده می‌شوند.
پروژه آمار
پروژه آمار : نمودار دایره‌ای یا گراف دایره‌ای، (به انگلیسی: pie chart - circle graph) نموداری دایره‌ای است که به بخش‌های گوناگون بخش می‌گردد. جدا کردن بخش‌ها در نمودار دایره‌ای، نسبت و تناسب میان اجزای نموداری را تعیین می‌کند. در نمودار دایره‌ای اندازه طول کمان و به پیروی ار آن زاویه و مساحت قطاع هر بخش، میزان بزرگی مولفه نموداری را مشخص می‌کند
نمودار توالی
ک نمودار توالی ، که به نمودار دنباله توالی نیز معروف است، گرافی است که داده مشاهده‌شده در یک سری زمانی را نمایش می‌دهد. اغلب، داده برخی از بخش‌های خروجی یا اجزای یک تولید یا فرایند کسب‌وکار دیگری را نمایش می‌دهد.
بررسی اجمالی[ویرایش]
نمودارهای توالی[۱] روشی ساده برای خلاصه‌سازی گرافیکی یک مجموعه داده تک‌متغیره می‌باشند. فرض رایج مجموعه داده تک‌متغیره این است که آن‌ها به این شکل عمل کنند:[۲]
نقشه‌های تصادفی؛
از یک توزیع ثابت؛
با یک موقعیت رایج؛ و
با مقیاسی رایج.
در نمودارهای توالی، تغییر موقعیت و مقیاس، موضوعی کاملاً بدیهی است. همچنین، می‌توان به راحتی موارد دورشده را شناسایی نمود.
برای مثال می‌توان به اندازه‌گیری سطح مایع پر شده در داخل بطری‌های یک کارخانه بطری‌سازی یا دمای آب یک ماشین ظرف‌شویی در هر بار کارکرد آن، اشاره کرد. زمان بر روی محور افقی و ویژگی مورد بررسی روی محور عمودی قرار دارد. اغلب، برخی اندازه‌ها مانند میانگین و میانه، به‌وسیله یک خط افقی مشخص می‌شوند.
نمودارهای توالی برای یافتن ناهنجاری در داده‌هایی بررسی می‌شوند که در آن‌ها در طول فرایندی وابسته به زمان یا عواملی ویژه، تغییراتی پیش‌بینی شده است که ممکن است تغییر پذیری فرایند را تحت تاثیر قرار دهد.
نمودار ساقه و برگ
نمودار ساقه‌وبرگ[۱] یکی از نمودارهای آماری و شبیه به هیستوگرام است که برای داده‌نمایی داده‌های کمی به کار می‌رود تا به تصویرسازی از شکل توزیع احتمال کمک کند. این نمودارها در تحلیل کاوشی داده‌ها[و ۱] مفید هستند.
بر خلاف هیستوگرام‌ها، نمودارهای ساقه و برگ اصل داده‌ها را دست کم تا دو رقم حفظ می‌کنند.
نمودارهای ساقه و برگ برای نمایش چگالی نسبی و شکل داده‌ها مفید هستند و به خواننده یک دید سریع از توزیع می‌دهند. این نمودارهای بیشتر داده‌های عددی خام را حفظ می‌کنند. همچنین برای نمایش دادن داده پرت و یافتن مد کاربرد دارند.
با این وجود نمودارهای ساقه و برگ تنها برای نمایش مجموعه‌داده‌هایی با اندازهٔ نه چندان زیاد یا کم مناسبند (تقریباً ۱۵ تا ۱۵۰ نقطه). اگر مجموعه‌داده خیلی کوچک باشد این نمودار کاربرد زیادی نخواهد داشت چراکه به تعداد مناسبی نقطهٔ داده برای مشخص‌شدن خواص توزیع نیاز است. برای چنین داده‌هایی نمودار نقطه‌ای ممکن است مناسب‌تر باشد. اگر مجموعه‌داده خیلی بزرگ باشد، نمودار بسیار به‌هم‌ریخته خواهد شد زیرا نقاط داده باید به صورت عددی مشخص شوند. در این موارد استفاده از نمودار جعبه‌ای یا هیستوگرام ممکن است مناسب‌تر باشد.
ساده‌شدن تولید هیستوگرام‌ها در رایانه‌های امروزی باعث شده است که نمودارهای ساقه و برگ، نسبت به دههٔ ۱۹۸۰ میلادی که در آن به عنوان روشی سریع برای نمایش داده‌ها به صورت گرافیکی و دستی معرفی شدند، کمتر مورد استفاده قرار گیرند.
نمودارهای آماری
نمودارهای آماری، که به تکنیک‌های نموداری نیز مشهورند، نوعی داده‌نمایی در زمینه آمار هستند که برای نمایش‌دادن داده کَمّی به کار می‌روند.
بررسی اجمالی[ویرایش]
درحالی که فرایندهای آماری و تحلیل داده، به طور عمومی نتایج را به شکل عددی یا جدولی نمایش می‌دهند، روش‌های نموداری امکان نمایان‌شدن نتایج به صورت تصویری را فراهم می‌سازند. این شامل طرح‌هایی مانند نمودار نقطه‌ای، بافت‌نگار، نمودار احتمال، نمودار اسپاگتی، نمودار باقی‌مانده، نمودار جعبه‌ای، نمودار انسداد و دونموداره می‌باشد.[۱]
آنالیز اکتشافی داده به شدت بر این روش‌ها استوار است. آن‌ها می‌توانند یک بینش مناسب نسبت به داده‌ها ایجاد و به آزمایش فرضیات، انتخاب مدل و اعتبارسنجی مدل رگراسیون، انتخاب برآورد، شناسایی ارتباط، عامل تعیین تاثیر، انتخاب داده پرت کمک کنند، به‌علاوه، انتخاب نمودار آماری مناسب می‌تواند ابزار متقاعدکننده‌ای برای برقراری ارتباط پیام ضمنی داده‌ها با سایرین ایجاد کند.[۱]
روش‌های آماری نموداری دارای چهار هدف می‌باشند:[۲]
یافتن مقدار یک مجموعه داده
استفاده از آن برای یافتن ساختاری در داده
بررسی فرض‌های مدل‌های آماری
برقراری ارتباط بین نتایج یک آنالیز.
اگر از نمودارهای گرافیکی استفاده نشود، دید مناسب نسبت به بخش یا بخش‌هایی از ساختار زیرین داده به دست نخواهد آمد.

پروژه آماری پروژه آمار استنباطی پروژه آمار و کاربرد آن در مدیریت پروژه آماری spss پروژه آمار رایگان پروژه آمار و احتمالات مهندسی پروژه آمار استنباطی در روانشناسی پروژه آمار و احتمال پروژه آمار توصیفی پروژه آمار حیاتی پروژه آمار پروژه آمار و مدلسازی پروژه آمار و احتمالات پروژه آمار اثر آلودگی روی کیفیت زندگی پروژه آمار اعتیاد پروژه آمار ازدواج پروژه آمار ایدز پروژه آمار استفاده از تلویزیون پروژه آمار ازدواج در ایران پروژه آمار افت تحصیلی پروژه آمار انسانی پروژه آمار با 50 داده پروژه آمار با پرسشنامه پروژه آمار با نمودار پروژه آمار برای سوم تجربی پروژه آمار بررسی نمرات دانش آموزان پروژه آمار با 100 داده پروژه آمار برای دوم دبیرستان پروژه آمار بررسی میزان تماشای تلویزیون پروژه آمار برای دبیرستان پروژه آمار با جدول و نمودار پروژه آمار پاورپوینت پروژه آمار پزشکی پروژه آمار پرسشنامه پروژه آماری پزشکی پروژه امار پاور پوینت دانلود پروژه آمار پاورپوینت دبیرستان دانلود پروژه آمار پاورپوینت پروژه امار استنباطی پیام نور پروژه آمار همراه با پرسشنامه پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری پروژه آمار تصادفات پروژه آمار تجربی پروژه آمار تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان پروژه آمار تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان پروژه آمار تماشای تلویزیون پروژه آمار تاثیر رایانه بر تحصیل پروژه آمار تاثیر موسیقی بر دانش آموزان پروژه آمار تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال پروژه آمار جدول فراوانی پروژه آمار جمعیت پروژه آماری جمعیت پروژه امار جدید پروژه جامعه آماری پروژه آمار صرفه جویی در مصرف آب پروژه آمار بررسی جمعیت روستای بلغان پروژه آمار بررسی جمعیت یک روستا دانلود پروژه آمار جمعیت پروژه آماری چیست؟ پروژه آماری چهار شنبه سوری برای دانش اموزان دبیرستانی پروژه ی آماری چاقی افراد پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس پروژه آمار حجاب پروژه آماری حجاب پروژه آمار رشته حسابداری پروژه آمار در حسابداری دانلود پروژه آماری حسابداری پروژه آمار خودکشی پروژه آمار گروه خونی پروژه آماری گروه خونی خرید پروژه آمار خرید پروژه آمار سال سوم تجربی خرید پروژه آمار دوم دبیرستان خرید پروژه آمار سوم دبیرستان خرید پروژه آمار سوم تجربی خرید پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان پروژه آمار میانگین اضطراب در خانواده پروژه آمار دانشگاهی پروژه آمار دانشگاهی رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان پروژه آمار دوم ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آمار دوم انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار دبیرستان رایگان پروژه آمار دوم ریاضی رایگان پروژه آمار رگرسیون پروژه آمار رایگان با نمودار پروژه آمار رایگان ورد پروژه آمار رایگان دوم دبیرستان پروژه آمار رایگان سوم تجربی پروژه آمار رایگان دبیرستان پروژه آمار ریاضی دوم دبیرستان پروژه آمار ریاضی پروژه آمار زیستی دانلود پروژه آمار زیستی پروژه های آمار زیستی پروژه آمار سوم دبیرستان پروژه آمار سوم تجربی رایگان پروژه آمار سال سوم تجربی پروژه آمار سال دوم دبیرستان پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی پروژه آمار سال سوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار سوم دبیرستان رایگان پروژه آمار سال دوم انسانی پروژه آماری شرکت پروژه شناسایی آماری الگو پروژه آمار در شهرسازی پروژه آمار صفحه 31 پروژه آمار صفحه 62 پروژه آمار صرفه جویی در مصرف آب رایگان پروژه آماری صرفه جویی در مصرف آب پروژه آمار به صورت word پروژه آمار دوم دبیرستان صفحه 31 پروژه آمار دوم دبیرستان صفحه 62 پروژه آمار سوم تجربی صفحه 31 دانلود پروژه آمار به صورت word پروژه آمار طلاق پروژه آمار طلاق در ایران پروژه آمار طلاق با نمودار پروژه آمار طلاق و ازدواج پروژه آماری طلاق رایگان دانلود پروژه آمار طلاق پروژه آمار درباره طلاق تحقیق پروژه آمار طلاق در ایران پروژه آمار درمورد طلاق دانلود پروژه آمار طلاق در ایران پروژه آمار علاقه دانش آموزان به نماز خواندن پروژه آمار علاقه دانش آموزان به ورزش پروژه آمار علوم انسانی پروژه عملی آمار استنباطی پروژه آمار میزان علاقه دانش آموزان به موسیقی پروژه آمار بررسی عوامل کاهش ازدواج پروژه آمار میزان علاقه مندی دانش آموزان به درس ریاضی پروژه امار بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق پروژه امار دوم علوم انسانی آمار پروژه های عمرانی پروژه آمار غلامی پروژه آمار ولی غلامی پروژه آمار تاثیر مطالعه غیردرسی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پروژه آمار فایل ورد پروژه آمار فروشی پروژه آماری فوتبال پروژه فروش آماری پروژه آمار با فرمت word پروژه آمار اوقات فراغت دانش آموزان پروژه آمار با فرمت ورد پروژه کنترل آماری فرایند پروژه آمار در مورد فضای مجازی پروژه آمار قد دانش آموزان پروژه آمار قد و وزن پروژه آمار قد دانش آموزان 50 داده پروژه آمار قد و وزن دانش آموزان پروژه آماری قد دانش آموزان پروژه آماری قد و وزن پروژه امار قد پروژه آمار میانگین قد دانش آموزان دانلود پروژه آمار قد دانش آموزان پروژه آمار میانگین قد دانش آموزان 13ص پروژه آمار کامل پروژه آمار کلاس دوم دبیرستان پروژه آمار کلاس سوم تجربی پروژه آمار کامل رایگان پروژه آمار کاربردی پروژه آمار کشاورزی پروژه آمار کاملا رایگان پروژه آمار کاردانی پروژه آمار کتابخانه پروژه آماری کامل یک پروژه آماری یک پروژه آماری همراه با نمودارها پروژه آمار نمرات یک کلاس یک پروژه ی آماری پروژه آمار گوش دادن به موسیقی کلاسیک پروژه آمار گوش دادن به موسیقی پروژه آمار گردشگری پروژه آمار گیری پروژه آمار نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان پروژه آمار در مورد گروه خونی دانلود پروژه آمار با لینک مستقیم پروژه آمار معدل دانش آموزان پروژه آمار مدلسازی دوم دبیرستان پروژه آمار میزان ساعت مطالعه افراد پروژه آمار میزان بارندگی پروژه آمار مرگ و میر پروژه آمار مدل سازی پروژه آمار مهندسی پروژه آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار پروژه آمار نمرات دانش آموزان پروژه آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس پروژه آمار نمودارها پروژه آمار نان پروژه آمار نمودار پروژه آمار نمرات 50 دانش آموزان پروژه آماری نظر سنجی تلفنی از مردم درباره صدقه پروژه آمار و احتمال مهندسی پروژه آمار و مدلسازی سوم تجربی پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان رایگان پروژه آمار و مدل سازی دوم دبیرستان پروژه آمار ومدل سازی سوم دبیرستان پروژه آمار همراه با نمودار پروژه آمار همراه نمودار پروژه آماری همراه با نمودار پروژه آماری همراه با پرسشنامه پروژه آماری همراه پرسشنامه پروژه های آمار پروژه های آمار دوم دبیرستان پروژه های آمار سوم تجربی پروژه های آمار و مدلسازی پروژه آماری اکسل پروژه آماری رایگان پروژه آماری با spss پروژه آماری دانشجویی پروژه آماری دوم دبیرستان پروژه آماری سوم دبیرستان پروژه آماری سال دوم دبیرستان پروژه آماری دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه ی آمار پروژه ی آمار دوم دبیرستان پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان پروژه ی آمار سال سوم تجربی پروژه ی آمار سوم تجربی پروژه ی آماری اثر آلودگی هوا روی کیفیت زندگی پروژه ی آماری دوم دبیرستان پروژه ی آمار و مدل سازی پروژه ی آماری سال دوم دبیرستان پروژه ی آمار دبیرستان پروژه آمار 100 داده پروژه آمار 1 با 200داده دانلود پروژه آمار با 100 داده پروژه آمار و مدل سازی (1) پروژه آمار 1 پروژه آمار 2 دبیرستان دانلود پروژه امار 2 پروژه آمار 2 پروژه آمار 3 تجربی پروژه آمار با 30 داده پروژه صفحه 31 آمار دوم ریاضی پروژه صفحه 31 آمار سوم تجربی دانلود پروژه آمار با 30 داده پروژه آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار 20ص پروژه آمار 3 پروژه آمار 50 داده دانلود پروژه آمار با 50 داده 8. پروژه آمار میز و نیکمت مدرسه 10ص


[ بازدید : 432 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پروژه آمار دوم ریاضی

شنبه 12 اسفند 1396
12:23
پروژه آمار
پروژه آمار دوم ریاضی

پروژه آمار دوم ریاضی

پروژه آمار دوم ریاضی : مقیاس های اندازه گیری مقیاس ها از مهم ترین ابزار های تحقیق در همه علوم به شمار می روند. به کمک مقیاس، واقعیت مورد مطالعه دقیق تر سنجیده می شوند و امکان رده بندی درونی اجزا را میسر می سازد. «استیونس»، چهار سطح کلی اندازه گیری را که شامل مجموعه قواعدی برای انتساب مقدار یا ارزش به آزمودنی هستند، طبقه بندی نموده است که شامل موارد زیر می باشد.

پروژه آمار دوم ریاضی : 1-مقیاس نسبی: ابتدایی ترین مقیاس اندازه گیری، مقیاس اسمی است. در مقیاس اسمی، افاد و پدیده ها بر حسب یک ملاک معیندر طبقات کیفی جایگزین می شوند. مقیاس اسمی فاقد ارزش عددی است اما دارای طبقه هایی است که مشاهده ها را می توان بر اساس آن طبقه بندی کرد و این طبقات ناسازگارند.

طبقه بندی دانشجویان به صورت مذکر و مونث، نمونه ای از طبقه بندی در سطح مقیاس اسمی است. برای مثال اختصاص عدد صفر برای کلیه افراد مذکر و عدد یک برای کلیه افراد مونث در یک جامعه آماری و یا شماره بازیکنان یک تیم ورزشی، نمونه ای از اختصاص عدد در این مقیاس است که این اعداد قابلیت جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را ندارند و به همین دلیل برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق این مقیاس، تنها می توان از آن دسته از روش های آماری استفاده نمود که در آن ها داده ها به صورت فراوانی به کار برده می شوند. طبقه بندی افراد بر اساس مذهب و یا سبک های مختلف مدیران، نمونه هایی از این نوع مقیاس هستند.

پروژه آمار دوم ریاضی : 2-مقیاس ترتیبی: مقیاس دوم، مقیاس ترتیبی است که تمام ویژگی های مقیاس اسمی را دارد. در این مقیاس، افراد یا اشیا بر حسب صفات خاصی رتبه بندی می شوند. مقیاس ترتیبی علاوه بر طبقه بندی متغیر ها به ترتیبی که تفاوت های کیفی آن ها در بین گروه ها مشخص می شود، مقوله ها را رتبه بندی نیز می کند.

رتبه بندی دانشجویان بر اساس معدل آن ها و طبقه بندی افراد بر اساس میزان تحصیلات، نمونه هایی از این مقیاس هستند. انجام عملیات ریاضی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را در این مقیاس نیز نمی توان به کار برد.

3-مقیاس فاصله ای: مقیاس فاصله ای نه تنها قادر است افراد را با توجه به ویژگی های معینی طبقه بندی نماید و رتبه ها را درون طبقه ها مشخص نماید، بلکه قادر است مقدار این تفاوت را نیز اندازه گیری و مشخص نماید. در این مقیاس، فاصله های مساوی بین صفت های مورد اندازه گیری است. درجه های سانتیگراد و فارنهایت مثال هایی از این مقیاس هستند. در این مقیاس، همبستگی ترتیب و فاصله و فاصله بین اعداد دارای معناست. برای مثال فاصله بین 25 و 26 درجه فارنهایت برابر فاصله بین 30 و 31 درجه فارنهایت است ولی نمی توان گفت که 40 درجه سانتیگراد، دو برابر گرم تر از 20 درجه فارنهایت است.

پروژه آمار دوم ریاضی : 4-مقیاس نسبی: مقیاس نسبی بالاترین سطح اندازه گیری است که کلیه خصوصیات مقیاس هی اسمی، ترتیبی و فاصله ای را دارد. در این مقیاس به دلیل آن که صفر واقعی و جود دارد می توان برای مقایسه دو مقدار، از نسبت استفاده کرد و امکان ضرب و تقسیم هم وجود دارد. متغیر های قد و وزن و میزان موجودی حساب پس انداز در بانک مثال هایی از مقیاس نسبی هستند.اعداد در مقیاس نسبی علاوه بر رتبه افراد و تفاوت نسبی آن ها، نسبت افراد را با یکدیگر از لحاظ ویژگی مورد اندازه گیری مشخص می کنند.

پروژه آمار دوم ریاضی

انواع روش‌های نمونه‌گیری

نمونه‌گیری دارای روش‌هایی است که به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: تصادفی و غیر تصادفی. نمونه‌ی تصادفی، نمونه ای است که در آن، همه اعضای جامعه، شانس انتخاب شدن در نمونه را داشته باشند. برعکس، نمونه‌ی غیر تصادفی، نمونه‌ای است که بر اساس احتمالات ریاضی انتخاب نمی‌شود و همه اعضای جامعه، شانس انتخاب شدن در آن را ندارند.

در تصمیم‌گیری برای انتخاب نمونه‌ی احتمالی یا غیر احتمالی در تحقیق، محقق باید به چهار نکته توجه کند:

-هدف تحقیق: برخی تحقیقات نه برای تعمیم به جامعه، که به منظور بررسی روابط بین متغیرها یا جمع آوری داده‌های اکتشافی برای تهیه‌ی پرسشنامه یا ابزار اندازه گیری انجام می‌شوند. در این گونه موارد، اغلب، نمونه‌ی غیر احتمالی مناسب است.

-هزینه در مقابل ارزش: نمونه باید با کمترین هزینه، بیش‌ترین اثربخشی را داشته باشد. اگر هزینه‌ی نمونه‌ی احتمالی با توجه به نوع و مقدار اطلاعات جمع‌آوری شده بیش از حد باشد، بهتر است از نمونه‌ی غیر احتمالی استفاده شود.

-محدودیت‌های زمانی: در بسیاری از موارد، با توجه به این که نمونه گیری احتمالی، زمان بر است، از نمونه گیری غیر احتمالی استفاده می‌شود.

-مقدار خطای مورد پذیرش: در مطالعات مقدماتی یا ضربتی که کنترل خطا اهمیت چندانی ندارد، اغلب، نمونه‌ی غیر احتمالی مناسب است.

نمونه گیری تصادفی

پروژه آمار دوم ریاضی : نوعی نمونه‌گیری است که در آن، همه اعضای جامعه تعریف شده، دارای شانس برابر جهت انتخاب شدن هستند.

الف: نمونه گیری تصادفی طبقه ای:

در نمونه‌گیری طبقه‌ای، واحدهای جامعه‌ی مورد مطالعه در طبقه‌هایی که از نظر صفت متغیر همگن‌تر هستند، گروه بندی می‌شوند، تا تغییرات آن‌ها در درون گروه‌ها کمتر شود. پس از آن از هر یک از طبقه‌ها تعدادی نمونه انتخاب می‌شود.

ب: نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای:

نمونه برداری خوشه‌ای نوعی نمونه برداری تصادفی ساده است که هر واحد آن را یک دسته (یا خوشه) از عناصر تشکیل می‌دهد. موقعی از این نوع نمونه برداری استفاده می‌شود که جامعه مورد پژوهش، از دسته های جداگانه ای تشکیل شده و عناصر آن جامعه در این دسته‌ها توزیع شده باشد.

ج:نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای:

چنانچه جامعه پژوهش بزرگ باشد، عملی‌ترین و در ضمن مطلوب‌ترین راه حل، معمولاً انجام نمونه برداری چند مرحله ای است. در نمونه گیری چند مرحله ای افراد جامعه با توجه به سلسله مراتبی (از واحدهای بزرگ‌تر به کوچک‌تر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب می‌شوند.

د:سایر روش‌های نمونه گیری تصادفی:

نمونه گیری کنترل شده: شیوه ای است در نمونه گیری که در آن به هنگام گزینش موارد نمونه، کنترلی نیز در جهت تأمین نمونه ای معرف از هر گروه، رده و یا قشر اعمال می‌شود. در این حال ممکن است شماری مشخص از هر قشر، بدون توجه به شماره‌ی ارقام و یا واحدهای آن قشر گزیده شود.

نمونه گیری مضاعف: عبارت است از کاربرد دو روش نمونه گیری و یا بیشتر، در سطوح مختلف بررسی.

نمونه گیری اتفاقی: در بعضی از امور، نمونه گیری جامع و کامل میسر نیست و تحقیق ناچاراً به جامعه یا نمونه ای که در دسترس است محدود می‌شود.

نمونه گیری مختلط: در زمره‌ی نمونه‌گیری‌های مضاعف به حساب می‌آید و از ترکیب چند شیوه به منظور افزایش ضریب دقت به دست می‌آید.

نمونه گیری موازی: در بسیاری از تحقیقات، از یک جامعه چند نمونه انتخاب می‌کنیم. در حالت خاص، این نمونه‌ها باید به طور کلی یا جزء به جزء نظیر هم باشند. چنین نمونه‌هایی موازی یا همتا خوانده می‌شوند.

نمونه‌ی پایه (مادر): در مواردی که در نظر است از جامعه ای چندین بار نمونه گرفته شود، می‌توان نمونه ای بزرگ را انتخاب کرد و در مواقع لزوم نمونه های فرعی را از آن گزینش نمود.

نمونه گیری چند مرحله ای: به اقتضای خصوصیات جامعه‌ی موضوع تحقیق، گاهی نمونه‌ی مورد نظر در چند مرحله برگزیده می‌شود. در این روش از جامعه Nنفری، نمونه ای به تعداد n1 انتخاب می‌کنیم، سپس از میان n1 نفر، گروه کوچک‌تری به تعداد n2 برمی گزینیم، تا نمونه‌ی کافی و مناسب از لحاظ تعداد و سایر خصوصیات تعیین شود. بدین ترتیب نمونه گیری دو مرحله ای، سه مرحله ای، ... و چند مرحله ای انجام داده‌ایم.

نمونه گیری متوالی: در برخی از مطالعات به جهت تداوم کار تحقیق و دگرگونی‌هایِ پدیده‌ی مورد نظر، نمونه گیری توالی پذیر است.

پروژه آمار دوم ریاضی رایگان پروژه آمار دوم ریاضی word پروژه آماری دوم ریاضی پروژه آمار ریاضی دوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم ریاضی پروژه ی آمار دوم ریاضی نمونه پروژه آمار دوم ریاضی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی رایگان پروژه درس آمار دوم ریاضی پروژه های آمار دوم ریاضی پروژه آمار دوم ریاضی پروژه آمار برای دوم ریاضی پرسشنامه پروژه آماری دوم ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان ریاضی پروژه آماری دوم دبیرستان ریاضی پروژه آمار سال دوم دبیرستان ریاضی پروژه ی امار دوم دبیرستان ریاضی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی دانلود پروژه آماری دوم ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آمار سال دوم رشته ریاضی پروژه آماری دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه امار سال دوم ریاضی رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار سال دوم ریاضی پروژه ی آمار سال دوم ریاضی پروژه درس آمار سال دوم ریاضی نمونه پروژه آمار سال دوم ریاضی پروژه آمار و مدل سازی دوم ریاضی پروژه های آمار سال دوم ریاضی پروژه صفحه 31 آمار دوم ریاضی پروژه کامل آمار دوم ریاضی پروژه آمار و مدلسازی دوم ریاضی دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم ریاضی پروژه آمار و مدل سازی سال دوم ریاضی پروژه های آماری دوم ریاضی دانلود پروژه ی آمار دوم ریاضی دانلود رایگان پروژه ی آمار دوم ریاضی دانلود پروژه ی آمار سال دوم ریاضی پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان رشته ی ریاضی


[ بازدید : 347 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پروژه آمار سوم تجربی

شنبه 12 اسفند 1396
12:22
پروژه آمار
پروژه آمار سوم تجربی

پروژه آمار سوم تجربی

پروژه آمار سوم تجربی : تعیین حجم نمونه : هر چه حجم نمونه بزرگتر باشد، میزان اشتباهات در نتیجه‌گیری کاهش می‌یابد و بر عکس. حجم نمونه ارتباط بسیار نزدیکی با آزمون فرضیه پوچ (صفر) دارد. بدین ترتیب که هر چه اندازه گروه نمونه بزرگتر باشد محقق با قاطعیت بیشتری فرض پوچ را که واقعاّ نادرست است رد می‌کند.

نکاتی که در تعیین حجم نمونه باید توجه نمود:

پروژه آمار سوم تجربی :هر قدر حجم جامعه کوچکتر باشد نسبت بیشتری از جامعه باید در نمونه وجود داشته باشد و هر قدر حجم جامعه بزرگتر باشد نسبت کمتری از جامعه باید در نمونه وجود داشته باشد. اگر حجم جامعه ۳۰ نفر یا کمتر باشد محقق تقریباً باید کل جامعه را به عنوان نمونه انتخاب کند. یعنی از روش سرشماری استفاده نماید.

اگر حجم جامعه بزرگ باشد، باید نمونه بزرگتری انتخاب شود. همچنین توجه داشته باشید که با افزایش حجم جامعه، حجم نمونه با میزان کمتری افزایش می یابد. در حجم جامعه بالاتر از ۳۸۰ نفر، حجم نمونه تقریباً ثابت می­ ماند.

هر چه جامعه ناهمگون‌تر و یا به عبارت دیگر واریانس آن بیشتر باشد، محقق باید نمونه بزرگتری را انتخاب کند.

پروژه آمار سوم تجربی

پروژه آمار سوم تجربی :محققان باید همیشه نمونه ای بزرگتر از آنچه که واقعاً می­خواهند انتخاب کنند چرا که همیشه احتمال ریزش و افت آزمودنی­ها وجود دارد. افت آزمودنی­ها به ویژه در تحقیقات پانل (panel) روی می­ دهد. تحقیقاتی که در آن یک گروه از آزمودنی­ها در طول زمان چندین بار مورد اندازه گیری قرار می­گیرند. معمولاً محقق باید قبل از انجام تحقیق انتظار ۱۰ تا ۲۵ درصد ریزش نمونه را داشته باشد.

پروژه آمار سوم تجربی :حجم نمونه تا حد زیادی به هدف و روش تحقیق بستگی دارد. در تحقیقات قوم‌شناسی یا کیفی معمولاً از نمونه کوچک استفاده می‌شود. برای پژوهش­های توصیفی، مانند مطالعات میدانی و زمینه‌یابی، نمونه‌ای به حجم حداقل ۱۰۰ نفر نیاز است. در پژوهش­های همبستگی برخی منابع حداقل حجم نمونه را ۳۰ نفر و برخی دیگر ۵۰ نفر ذکر کرده‌اند. در پژوهش‌های از نوع آزمایشی و علّی- مقایسه‌ای، حجم نمونه حداقل ۱۵ نفر در هر گروه توصیه می­شود. در تحقیقاتی که نیاز به طبقه‌بندی جامعه برای نمونه‌گیری می‌باشد، حداقل نمونه هر طبقه بین ۲۰ تا ۵۰ نفر است.

هنگامیکه پیش‌بینی تفاوت یا همبستگی پایین است، اندازه نمونه باید بزرگ باشد. در تحقیقاتی که انتظار داریم برای گروههای مختلف تفاوت اندکی در متغیر وابسته بدست آوریم. یا در مطالعاتی که به منظور تعیین ارتباط صورت می‌گیرند و همبستگی پایین مورد انتظار است.

زمانی که گروههای انتخاب شده باید به زیرگروههای دیگری تقسیم شوند و سپس این زیرگروهها مقایسه گردند، لازم است نمونه بزرگ باشد. تا زیرگروهها تعداد کافی آزمودنی را دربرگیرند.

زمانی که در تحقیق متغیرهای کنترل نشده زیادی وجود دارند، انتخاب نمونه با اندازه بزرگ ضروری است.

در برخی از تحقیقات، انتخاب نمونه ای با اندازه‌گیری کوچک مناسبتر از انتخاب یک نمونه با اندازه‌گیری بزرگ است. این بیشتر در مورد تحقیقاتی که هدف آنها اجرای نقش، مصاحبه های عمیق و اندازه گیریهای ذهنی است، صدق می­کند.

زمانی که وسیله پایایی برای اندازه گیری متغیر وابسته وجود ندارد. پایایی ابزار اندازه گیری بدان معنا است که هر گاه این ابزار در شرایط و زمانهای مختلف بکار رود، آزمودنیهای یکسان دارای نمره‌های مشابهی گردند.

نوع مقیاس اندازه‌گیری در تعیین حجم نمونه موثر است. برای داده‌هایی که از مقیاس اسمی به دست می‌آیند، در مقایسه با مقیاس فاصله‌ای و نسبی به نمونه بزرگتری نیاز داریم.

سطح اطمینان و خطای نمونه‌گیری در تعیین حجم نمونه موثر است. زمانی که محقق سطح بالاتری از اطمینان یا معنی دار بودن آماری مثلاّ ۹۹ درصد اطمینان با خطای ۱ درصد را ملاک ارزیابی اطلاعات تحقیق خود قرار می‌دهد لازم است حجم نمونه او بزرگتر انتخاب شود.

در تحقیقات چندمتغیره، حجم نمونه باید چند برابر (ترجیحاً ۱۰ برابر) تعداد متغیرها در پژوهش باشند.

نمونه­‌گیری

نمونه‌گیری به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز درباره افراد جامعه و برآورد مقادیر جامعه به کمک مقادیر نمونه انجام می‌شود. نمونه‌گیری باعث صرفه‌جویی در هزینه و زمان است و کار تحقیق را ساده و امکان‌پذیر می‌سازد.

به طور کلی برای گردآوری اطلاعات دو روش وجود دارد:

الف) سرشماری: اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود. یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک تک مورد برسی و آزمون قرار دهد. هزینه، نیروی انسانی و مدت زمان لازم برای انجام شمارش کامل (برای گردآوری داده ها) به میزانی است که معمولاً اجرای آن توصیه نمی ­شود.

ب) نمونه گیری: نمونه گیری عبارت است از «انتخاب افراد گروه نمونه از میان اعضای یک جامعه ی تعریف شده ی آماری براساس اصول و قواعد خاص». در این شیوه داده‌ها از همه افراد جامعه گردآوری نمی ­شود.

انواع نمونه‌گیری

نمونه‌گیری تصادفی یا احتمالی: در نمونه‌گیری تصادفی احتمال انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه یکسان و معلوم است. هیچ عاملی جز شانس و تصادف در انتخاب شدن افراد نمونه از جامعه دخالت ندارد. نمونه‌گیری تصادفی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: نمونه‌گیری تصادفی ساده، نمونه‌گیری منظم (سیستماتیک)، نمونه‌گیری طبقه‌ای (یا نسبی) و نمونه‌گیری خوشه‌ای (تک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای). پژوهشگر می‌تواند بنا بر ویژگی‌های جامعه آماری خود یکی از این روش‌ها را برگزیند.

نمونه‌گیری غیر تصادفی یا غیر احتمالی: در نمونه‌گیری غیر تصادفی، احتمال انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه نامعین و نامعلوم است. نمونه انتخاب شده به این روش معرف جامعه نیست و نمی‌توان نتایج حاصل از آن را به جامعه تعمیم داد. نمونه‌گیری غیرتصادفی شامل نمونه‌گیری اتفاقی (یا در دسترس)، هدفمند (یا قضاوتی)، سهمیه‌ای و شبکه‌ای (یا گلوله برفی) می‌باشد.

پروژه آمار سوم تجربی رایگان پروژه آمار سوم تجربی صفحه 31 پروژه آمار سوم تجربی word پروژه آمار سوم تجربی پاورپوینت پروژه آماری سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم تجربی پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی پروژه ی آمار سوم تجربی نمونه پروژه آمار سوم تجربی موضوع پروژه آمار سوم تجربی خرید اینترنتی پروژه آمار سال سوم تجربی پروژه آمار برای سوم تجربی پروژه برای درس آمار سوم تجربی موضوع برای پروژه آمار سوم تجربی دانلود پروژه برای آمار سوم تجربی دانلود پروژه برای درس آمار سوم تجربی پروژه برای درس آمار سال سوم تجربی موضوع برای پروژه آمار سال سوم تجربی دانلود رایگان پروژه برای درس آمار سوم تجربی دانلود پاورپوینت پروژه آمار سوم تجربی تحقیق پروژه امار سوم تجربی تحقیق پروژه آمار سال سوم تجربی جواب پروژه آمار سوم تجربی جواب پروژه های آمار سوم تجربی خرید پروژه آمار سوم تجربی خرید پروژه آمار سال سوم تجربی پروژه آمار سوم تجربی دانلود رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی رایگان پروژه آمار سال سوم تجربی دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی پروژه ی امار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سوم تجربی pdf پروژه آماری سوم تجربی رایگان پروژه درس آمار سوم تجربی رایگان پروژه آمار سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آمار سال سوم رشته تجربی پروژه آماری سوم دبیرستان رشته تجربی پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی رایگان پروژه آمار سال سوم تجربی پروژه آمار سال سوم تجربی رایگان پروژه آماری سال سوم تجربی پروژه آمار ومدل سازی سوم تجربی پروژه آمار برای سال سوم تجربی پروژه ی آمار سال سوم تجربی پروژه های آمار سال سوم تجربی پروژه کامل آمار سوم تجربی پروژه آمار کلاس سوم تجربی دانلود پروژه کامل آمار سوم تجربی پروژه کامل آمار سال سوم تجربی پروژه کتاب آمار سال سوم تجربی پروژه آمار مدلسازی سوم تجربی پروژه آمار و مدلسازی سوم تجربی پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی پروژه آمار و مدل سازی سوم تجربی رایگان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم تجربی پروژه درس آمار و مدلسازی سوم تجربی دانلود نمونه پروژه آمار سوم تجربی نمونه پروژه آمار سال سوم تجربی نمونه پروژه درس آمار سوم تجربی پروژه ی آمار و مدلسازی سوم تجربی دانلود پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی پروژه آمار سوم تجربی پروژه های آمار سوم تجربی پروژه های آماری سوم تجربی دانلود پروژه های آمار سوم تجربی دانلود پروژه ی آمار سوم تجربی دانلودرایگان پروژه ی آمار سوم تجربی دانلود پروژه ی آمار سال سوم تجربی رایگان پروژه ی آماری سال سوم تجربی پروژه ی آمار و مدل سازی سال سوم تجربی پروژه ی درس آمار و مدل سازی سوم تجربی


[ بازدید : 320 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

پروژه آمار دوم انسانی

شنبه 12 اسفند 1396
12:22
پروژه آمار
پروژه آمار دوم انسانی

پروژه آمار دوم انسانی

پروژه آمار دوم انسانی : انواع نمونه احتمالی: این نمونه ها عبارتند از : الف)نمونه های احتمالی ساده: از این نوع نمونه در تحقیقات توصیفی زمینه یاب ، همبستگی،علیّ و تجربی استفاده میشود.این نمونه بر اساس این اصل انتخاب میشود که کلیه افراد جامعه مورد مطالعه با هم مشابهت دارند و متجانس یا یکدست هستند.برای انتخاب افراد نمونه از جامعه سه روش وجود دارد: -استفاده از قرعه کشی:در این روش محقق به هر یک از افراد جامعه یک کد یا شماره مخصوص می دهد . سپس از مهره ها یا پلاکهای شماره دار استفاده می کند و در صورت نبود آن ،شماره هریک از آنها را روی کاغذ یا مقوای کوچکی یادداشت می نماید؛بنابراین ، به تعداد افراد جامعه ،مهره یا پلاک یا کاغذ شماره دار در اختیار خواهد داشت .آنگاه آنها را داخل کیسه یا ظرفی می ریزد و مهره ها را یکی یکی خارج کرده و شماره آنها را یادداشت می نماید و این کار را آنقدر ادامه میدهد تا حجم نمونه کامل شود. -استفاده از جدول اعداد تصادفی : جدول های اعداد تصادفی به وسیله رایانه هایی که ارقام را به طور اتفاقی تنظیم می کنند تهیه می شود .این جدولها در دو جهت سطر و ستون دارای اعداد اتفاقی هستند که معمولا به 99 سطر و ستون بالغ می شود و ارقام سطرها و ستونها به صورت بلوکهای پنج رقمی در کنار یکدیگر و به شکل تفکیک شده قرار دارد تا استفاده از آن تسهیل شود

پروژه آمار دوم انسانی :استفاده از روش منظم یا سیستماتیک: در این روش همانند روشهای قبل فرض بر این است که افراد جامعه متجانس هستند و از این رو به هر یک از آنها از عدد1 تا nشماره یا کد داده می شود. روش نمونه گیری منظم باعث می شود تا افراد نمونه به طور یکنواخت در سراسر جامعه پراکنده باشند.ضمنا محقق می تواند موقعیت فرد اول نمونه را در انتهای سلسله اعداد جامعه یا در بین آن انتخاب کند ب ) نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده: در جامعه ای که افراد آن از تجانس و همگونی برخوردار نیستند استفاده از روش اتفاقی ساده مناسب نیست و از روش طبقه بندی استفاده می شود .یعنی افراد جامعه با توجه به صفات درون گروهی خود به طبقات مختلفی تقسیم می شوند و افراد نمونه به تناسب از بین تمامی طبقات انتخاب می گردند. برای انتخاب در چنین جامعه ای محقق باید به این ترتیت عمل کند : -صفات ممیز کننده افراد جامعه را مشخص کند. -براساس صفت یا صفات مورد نظر جامعه را طبقه بندی کند .

پروژه آمار دوم انسانی :جدول توزیع افراد جامعه را بین هر یک از طبقات تهیه کند . -نسبت درصد و سهم هر یک از طبقات را در کل جمعیت جامعه محاسبه نماید. -با توجه به سهم هر طبقه در جامعه نسبت درصد و سهم آن طبقه را در افراد نمونه نیز معین کند. -با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ساده تعداد افراد نمونه هر طبقه را از بین کل افراد همان طبقه انتخاب نماید. ج ) نمونه گیری گروهی یا خوشه ای : در صورتی که فهرست جامعه در دسترس نباشد استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای راه حل مناسبی است . مثلا در مورد ساکنان یک شهر که معمولا فهرستی در دست نیست می توان مناطق چند گانه شهر را ملاک قرار داد و از بین مناطق نمونه گیری تصادفی بعمل آورد. د ) نمونه گیری مکانی : این روش نمونه گیری بیشتر برای مطالعه پدیده ها و ویژگیهای مکانها و نواحی جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد .در فضای جغرافیایی پدیده ها و صفات گوناگونی وجود دارد که گاهی بعد طبیعی دارند و گاه بعد انسانی و گاهی نیز ترکیبی از هر دو بعد هستند.هرکدام از این پدیده ها مکان یا فضای جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص داده اند که مطالعه تمام آنها مقدور نیست.از این رو محقق باید از طریق انتخاب تعدادی از مکانها یا نواحی جغرافیایی آنها را مورد مطالعه قرار دهد. سایر نمونه گیری ها: نمونه گیری های مادر یا پایه ای: این گونه نمونه گیریها برای جوامع بزرگ که در بعد زمانی دارای تحقیقات و بررسی های تکراری هستند ،مناسب است.برای سهولت کار در مرحله اول اقدام به انتخاب یک نمونه مادر و پایه ای می شود .سپس در تحقیقات بعدی و بر حسب نیاز از درون نمونه مادر نمونه های فرعی انتخاب می شوند. -نمونه برداری چند درجه ای: از این روش زمانی استفاده می شود که اطلاعات مورد نیاز را به طور کامل از نمونه اصلی برگزیده شده نمی توان کسب نمود و محقق ناچار است از درون نمونه مزبور ،نمونه فرعی و کوچکتری را برگزیند و اطلاعات بیشتری و دقیقتری را از آن به دست آورد. -نمونه مختلط: نمونه است که در مراحل مختلف تشکیل آن روشهای متفاوت به کار می رود انواع نمونه های غیر احتمالی: الف ) نمونه گیری سهمیه ای: در این روش تعداد نمونه ها مشخص میشود و به همراه دستورالعمل مصاحبه و پرسشگری تحویل پرسشگر می گردد تا شخصا به میدان بررسی رفته و خودش افراد نمونه را با توجه به تعدادی که به وی داده شده انتخاب کند و از طریق مصاحبه با آنها اطلاعات لازم را گردآوری نماید. ب ) نمونه گیری اتفاقی: این روش یکی از ساده ترین روش ها است ؛ یعنی اینکه افرادی مورد مطالعه قرار می گیرند که در دسترس قرار دارند و مصاحبه گر در چهارچوب تعداد و حجم نمونه در مکان های خاصی می ایستد و با هر کس از راه رسید مصاحبه می کند ج ) نمونه وضعی : گاهی اوقات محقق بر اساس تجربه شخصی یا تجارب تکراری و مشابه دیگران یک گروه اجتماعی را معرف جامعه ای که به آن تعلق دارند می یا بد . در واقع نمونه ای را با نظر خویش وضع نموده است د ) نمونه موردی : در تحقیقات توصیفی ژرفانگر صحبت از مطالعه مورد خاص است که محقق به لحاظ ویژه گی هایی آن را مورد مطالعه قرار می دهد. در روانشناسی ، تعلیم و تربیت و نیز تک نگاری ها چنین موارد خاصی یافت می شود.

پروژه آمار دوم انسانی

پروژه آمار دوم انسانی :که به ناچار باید مورد مطالعه قرار گیرد . ولی نتایج حاصل از آن را نمی توان تعمیم داد مگر در شرایطی که تعداد زیادی از مورد های خاص مطالعه و نتایج مشابه یا مشترک استنتاج شده باشد که در این صورت به روش استقرائی می توان یک نتیجه کلی را استنتاج نمود. روشهای برآورد حجم نمونه: روش اول : در این روش از تخمین شخصی استفاده می شود ؛ یعنی اینکه محقق با در نظر گرفتن عواملی شخصا نسبت به برآورد حجم نمونه یا تعیین درصد مشخصی از جامعه اقدام می کند .هرچه جامعه کوچکتر باشد ،این درصدها بزرگتر خواهد شد و بر عکس روش دوم : در این روش برا برآورد حجم نمونه از تکنیک ها و روش های آماری استفاده می شود. ولی محقق برای انجام آن به دانستن اطلاعات و پارامترهایی درباره جامعه ای که قصد انتخاب نمونه از آن را دارد. عواملی که محقق در مورد تخمین حجم نمونه باید مد نظر قرار دهد : حجم و اندازه جامعه - میزان تجانس جامعه یا پراکندگی صفت یا صفات جامعه - امکانات ،مقدورات و زمان حد نصاب های نمونه: -در تحقیق همبستگی حجم نمونه 30 نفر است - در تحقیقات علیّ و آزمایشی حجم نمونه 15 نفر است -در تحقیق توصیفی زمینه یاب و پیمایشی حداقل حجم نمونه 100 نفر است -در تحقیقاتی که نیاز به طبقه بندی جامعه برای نمونه گیری میباشد حداقل نمونه هر طبقه بین 20 تا 50 نفر است . ملاحظات مربوط به بر آورد حجم نمونه : الف ) تعداد مواردی که به عنوان حجم نمونه محاسبه می شود در واقع به حد نصاب و حداقل نمونه مورد نیاز شناخته میشود؛بنابراین اگر امکانات تحقیق اجازه بدهد ،بهتر است محقق نمونه خود را بیش از حداقل افزایش دهد تا به اعتبار نتیجه تحقیق خود بیفزاید . ب ) درهنگام محاسبه حجم نمونه ،محقق ممکن است تنها با یک صفت رو به رو نباشد و بخواهد چند صفت را از جامعه مطالعه کند . در این صورت باید حجم نمونه مورد نیاز را برای هر صفت جداگانه محاسبه کند. ج ) محقق میتواند به صورت گمانه زنی بخشهایی از جامعه را بررسی و وضع توزیع صفت یا واریانس آن را در آن مشخص کند. د)با توجه به اینکه نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای هزینه بر و زمان بر است اجرای آن طولانی است،توصیه میشود محقق به طور سنجیده ای تعداد خوشه ها یا مراحل را کاهش دهد ه ) در تحقیقات توصیفی زمینه یاب و پیمایشی و نیز تحقیقاتی که نمونه گیری آنها از نوع طبقه بندی احتمالی است ،بهتر است محقق حجم و تعداد نمونه را بیشتر در نظر بگیرد . ویژگی های یک نمونه خوب به شرح زیر است: سودمندی و برخوردار بودن از جامعیت -داشتن اعتبار و کفایت وصول به مقصود -داشتن وضوح و برخورداری از طبقه بندی و تعاریف بدیهی -برخورداری از سرعت در نمونه گیری -اقتصادی بودن عملیات نمونه گیری -قابلیت تعریف و تفسیر صحیح

پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی جواب پروژه آمار دوم انسانی پروژه ی آمار دوم انسانی موضوع پروژه آمار دوم انسانی نمونه پروژه آمار دوم انسانی تحقیق پروژه آمار دوم انسانی پروژه امار دوم علوم انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار و مدلسازی دوم انسانی پروژه آمار دوم انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ادبیات علوم انسانی پروژه برای امار دوم انسانی پروژه آمار سال دوم دبیرستان انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی پروژه ی امار دوم دبیرستان انسانی دانلود پروژه آمار دوم انسانی دانلود پروژه آمار سال دوم انسانی پروژه درس آمار سال دوم انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته علوم انسانی پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار دوم انسانی رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار و مدلسازی سال دوم متوسطه رشته انسانی دانلود رایگان پروژه درس آمار دوم انسانی دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم انسانی دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی دوم انسانی پروژه آمار سال دوم انسانی پروژه آمار ومدل سازی دوم انسانی پروژه آمار مدل سازی دوم انسانی دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم انسانی پروژه درس آمار و مدلسازی دوم انسانی پروژه ی آمار سال دوم انسانی دانلود پروژه ی امار دوم انسانی


[ بازدید : 332 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

دانلود پروژه آمار

شنبه 12 اسفند 1396
12:21
پروژه آمار
دانلود پروژه آمار

دانلود پروژه آمار

دانلود پروژه آمار : روش های نمونه گیری غیراحتمالی به طور کلی انواع روش های نمونه گیری را می توان در دو بخش نمونه گیری احتمالی و غیراحتمالی جای داد. در نمونه گیری احتمالی هر یک از واحدهای جامعه می توانند با احتمالی مشخص در نمونه قرار گیرند. در حالیکه در نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب نمونه براساس قوانین احتمالات صورت نمی گیرد و نمونه به مدد قضاوت انسانی حاصل می شود. بنابراین اشتباهات برآوردهای غیراحتمالی، اغلب غیرتصادفی و غیرقابل اندازه گیری است. در این روش ها هرقدر که حجم نمونه را بزرگ اختیار کنیم، نمونه ها اغلب نمی توانند معرف واقعی جامعه باشند. اما با این حال گاهی اوقات نمونه گیری غیراحتمالی بهترین روش نمونه گیری می باشد. مانند زمانی که امکان تهیه چارچوب نمونه گیری وجود نداشته باشد. یکی از مهم ترین کاربردهای نمونه گیری غیراحتمالی، استفاده در مطالعات مقدماتی پیمایش های بزرگ است. در چنین مواردی که هدف تعین واریانس صفت مورد اندازه گیری (برای تعین حجم نمونه و روش نمونه گیری) یا تست پایایی ابزار اندازه گیری و... می باشد، احتیاجی به روش های نمونه گیری احتمالی نیست. در ادامه برخی از روش های نمونه گیری غیراحتمالی مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی : معمولا در نمونه گیری قضاوتی انتخاب سنجیده واحدها به طریقی صورت می گیرد که هریک معرف بخشی از جامعه مورد نظر باشند. به عنوان مثال فرض کنید قصد داریم به بررسی وضعیت نوجوانانی که از خانه فرار کرده اند بپردازیم و مصاحبه با چنین افرادی ضروری است. از آنجایی که تهیه لیستی از این افراد ممکن نیست، محقق سعی می کند به مکان هایی مانند پارک ها، ترمینال ها و... مراجعه کرده و به طور تعمدی افراد مورد نظر را در مکان های خاص شناسایی کند.

دانلود پروژه آمار : این روش نمونه گیری با توجه به موضوع مورد بررسی مبتنی بر فهم نظری و تجربه پیشین محقق از جمعیت مورد مطالعه است. نمونه گیری سهمیه ای : در این روش جامعه آماری به چند طبقه تقسیم شده سپس به اختیار سهمی به هر طبقه اختصاص داده می شود و در ادامه نمونه هایی را که دسترسی به آن ها ساده تر استبه دلخواه انتخاب می کنند. البته ممکن است جامعه مورد مطالعه طبقه بندی نشود، در این حالت نیز آنقدر نمونه اختیار می شود تا حجم نمونه مورد نظر حاصل شود. برای مثال فرض کنید می خواهیم به بررسی رضایت شغلی کارکنان صنایع بزرگ استان تهران بپردازیم و قبل از مرحله اصلی گردآوری داده ها احتیاج به یک مطالعه مقدماتی برای سنجش واریانس صفت مورد نظر، روایی و پایایی پرسشنامه داریم و از طرفی براساس تحقیقات قبلی می دانیم رضایت شغلی کارکنان صنایع مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. با فرض این که حجم نمونه مقدماتی 50 نفر در نظر گرفته شده باشد و با در نظر گرفتن نسبتی از کل کارکنان که در هر صنعت مشغول به کار هستند، سهمیه هر گروه را تعین می کنیم. در نمونه گیری سهمیه ای غالبا آن دسته از ویژگی هایی که که در تحقیقات پیشین هم تشخیص داده شده اند مورد مطالعه قرار می گیرند به همین دلیل نمونه گیری سهمیه ای تا حد زیادی به تحقیقات پیشین و یافته های بدست آمده در میدان تحقیق وابسته است. مشکل دیگر این روش عدم توجه به برخی ویژگی های جمعیت مورد نظر است. اما در مجموع با توجه به مشابهت ساختار نمونه و جمعیت در نمونه گیری سهمیه ای، احتمال معرف بودن برآوردهای حاصل از آن بیش از برآوردهایی است که از نمونه گیری اتفاقی یا قضاوتی به دست می آید.

دانلود پروژه آمار

دانلود پروژه آمار : نمونه گیری اتفاقی : در این روش محقق افرادی را مورد مطالعه قرار می دهد که در دسترس هستند و مصاحبه گر در چارچوب تعداد و حجم نمونه افرادی را به طور اتفاقی انتخاب کرده و با آن ها مصاحبه می کند. به عنوان مثال محققی که می خواهد نگرش مردم را نسبت به یک نمایشگاه بسنجد، از میان افرادی که از نمایشگاه دیدن کرده اند به طور اتفاقی چند نفر را انتخاب می کند. با توجه به موضوع تحقیق مکان هایی که این نمونه گیری می تواند در ان صورت گیرد مانند ایستگاه اتوبوس، بازار، فروشگاه، بیمارستان و... می باشد. توجه داشته باشید که در نمونه گیری قضاوتی محقق افراد خاص را انتخاب می کند اما در نمونه گیری اتفاقی، هرچند محقق در مکان های خاصی قرار می گیرد، اما به طور اتفاقی افرادی در آن مکان ها را انتخاب می کند. نمونه گیری اتفاقی عمدتا با مشاهده مشارکتی و آزمایشی توأم است و از طریق آن محقق همواره موضوعات و محیط هایی را که به آسانی قابل دسترسی باشند، مورد مطالعه قرار می دهد. نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای : این رو در مقایسه با دیگر روش های ذکر شده چندان منظم نیست، کاربرد کمتری دارد و بیشتر در تحقیقات قوم نگاری مورد استفاده قرار می گیرد تا در مطالعات پیمایشی. این فن شامل شناسایی برخی افراد مهم یک جمعیت و مصاحبه با آن ها است، سپس محقق به پیشنهاد این افراد برای مصاحبه به سراغ افراد دیگر می رود. در این روش هسته کوچک اصلی، با افزایش مرحله ای، رشد می کند و مانند گلوله برفی که با غلتاندن بر زمین بزرگ می شود، نمونه تحقیق نیز افزایش می یابد. این روش معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که چارچوب نمونه گیری وجود ندارد و از طرفی افراد نمونه نسبت به یکدیگر شناخت دارند. به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم به علل اعتیاد از دیدگاه معتادان بپردازیم. در این صورت با شناسایی تعدادی از معتادان که حاضر به مصاحبه هستند، از ان ها نام نشانی افراد دیگر را که می شناسند جویا شده و به این ترتیب به تعداد مورد نیاز نمونه تهیه کنیم. از این روش هنگامی استفاده می شود که اعضای گروه هدف به نوعی با یکدیگر در ارتباط بوده و دارای ویژگی های مشترک باشند. مزیت این روش در این است که محقق می تواند به بررسی کل شبکه بپردازد اما از طرف دیگر او تنها محدود به کسانی خواهد بود که در این شبکه مرتبط به هم قرار دارند. نمونه گیری گروهی : در این روش تنها با گروه های معینی تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرفته می شود.

دانلود پروژه آمار : در این روش محقق براساس تجربه شخصی و یا تجارب مشابه دیگران، یک گروه اجتماعی را معرف جامعه ای که به آن تعلق دارند، می یابد و با آن ها مصاحبه می کند. گروه مورد مطالعه می تواند اعضای شورای اسلامی روستا ، ریش سفیدان و... باشند. نتایج این نمونه ها هرچند ممکن است معرف جامعه باشند، اما نمی توان با اطمینان آماری به جامعه مورد مطالعه تعیمیم داد. جامعه و نمونه آماری پژوهش جامعه آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند. نمونه پژوهش از این چنین جامعه ای اخذ می گردد و نتیجه پژوهش به آن جامعه تعمیم داده می شود. نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد. نمونه پژوهش باید معرف مشخصات و ویژگی هایی که در موضوع پژوهش دارای اهمیت است، باشد. هنگام گزینش نمونه باید به نکات زیر توجه نمود: الف- تعداد یا حجم نمونه: در طرح تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه باید توضیح داده شود. تعداد افراد یا اشیایی که به عنوان نمونه تحقیق در پژوهش شرکت داده می شوند، باید مشخص شود. این تعداد یا به صورت عددی مشخص می گردد (برای مثال، ۶۰ دانشجوی مدیریت)؛ یا با کلماتی مانند: کلیه، سه چهارم و غیره. برای مثال، کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم. در تعیین حجم و یا اندازه نمونه، عوامل گوناگونی دخالت دارند که عبارتند از: اهداف تحقیق، روش تحقیق و روش های آماری وابسته به آن، امکانات مالی و زمانی محقق، حجم جامعه، نحوه کنترل متغیرهای ناخواسته، میزان تأثیرپذیری متغیر وابسته از متغیر مستقل، درصد خطاپذیری در نتایج، میزان همگونی متغیرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه و میزان روایی و پایانی ابزار گردآوری داده ها. ب- روش نمونه گیری: برای انتخاب نمونه تحقیق، روش های مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است که در کتاب های روش تحقیق توضیح آنها آمده است و در درس روش های تحقیق نیز در مورد آنها بحث می شود. از آن جمله می توان نمونه گیری تصادفی ساده، تصادفی با استفاده از جداول اعداد تصادفی، تصادفی طبقه ای و تصادفی ناحیه ای یا خوشه ای را نام برد. تحقیق علمی با چه هدفی انجام میشود ؟ تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود .به این دلیل ،موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها ،صفات ، کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. تعریف جامعه آماری: جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود. مفهوم نمونه: چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد ؛ محقق با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود ،ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده ، شاخصها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند.به این جامعه محدود ، نمونه می گویند. نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار با شند. در آمار به مقادیر اندازه گیری شده صفات مربوط به یک نمونه، ” شاخص آماری “ و به مقادیر اندازه گیری شده صفات مربوط به تمام جامعه ” پارامتر“ میگویند. محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کند: یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمامی افراد جامعه بدهد .یعنی تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشند. که به آن روش انتخاب احتمالی یا اتفاقی میگویند. -روش دیگر روش وضعی و غیر احتمالی است؛یعنی تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن نداشته باشند و در انتخاب افراد برای نمونه محقق نظریات خود را دخالت می دهد.این نمونه گیری را نمونه های وضعی میگویند.

دانلود پروژه آماری دانلود پروژه آماری spss دانلود پروژه آمار استنباطی در روانشناسی دانلود پروژه آمار رایگان دانلود پروژه آمار حیاتی دانلود پروژه آمار استنباطی دانلود پروژه آمار رایگان با فرمت word دانلود پروژه آماری با نرم افزار spss دانلود پروژه آمار و احتمالات مهندسی دانلود پروژه آمار استنباطی پیام نور دانلود پروژه آمار دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم تجربی دانلود پروژه آمار ازدواج دانلود پروژه آمار استفاده از تلویزیون دانلود پروژه آمار استرس دانلود پروژه آمار ایدز دانلود پروژه آمار اعتیاد دانلود پروژه آماری اثر آلودگی روی کیفیت زندگی دانلود پروژه آماری ازدواج دانلود پروژه آمار با پرسشنامه دانلود پروژه آمار به صورت word دانلود پروژه آمار با لینک مستقیم دانلود پروژه آمار با 50 داده دانلود پروژه آمار با نمودار دانلود پروژه آمار با spss دانلود پروژه آمار با فرمت ورد دانلود پروژه آمار با فرمت word دانلود پروژه آمار برای دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار با 100 داده دانلود پروژه آمار پاورپوینت دبیرستان دانلود پروژه آمار پاورپوینت دانلود پروژه امار پاور پوینت دانلود پروژه آمار همراه با پرسشنامه دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان پاور پوینت دانلود پروژه آمار به صورت پاورپوینت دانلود رایگان پروژه آمار با پرسشنامه دانلود پاورپوینت پروژه آمار رایگان دانلود پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری دانلود پروژه آمار توصیفی دانلود پروژه آمار تجربی دانلود پروژه آمار تاثیرات موسیقی بر روی یادگیری دانلود پروژه امار تصادفات دانلود پروژه تحلیل آماری spss دانلود پروژه تحلیل آماری دانلود پروژه آمار سوم تجربی pdf دانلود رایگان پروژه آمار تصادفات دانلود پروژه آمار جمعیت دانلود پروژه آمار جدید دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان جدید دانلود پروژه آماری حسابداری دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار دوم انسانی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان به صورت word دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان pdf دانلود پروژه آمار رایگان دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار رایگان سوم تجربی دانلود پروژه آماری رایگان با نرم افزارspss دانلود پروژه روشهای آماری دانلود پروژه رایگان امار و مدل سازی دانلود پروژه ی آمار رایگان دانلود پروژه آمار زیستی دانلود پروژه آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار سال دوم انسانی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان دانلود پروژه آمار به صورت pdf دانلود پروژه امار به صورت رایگان دانلود پروژه آمار دبیرستان به صورت word دانلود پروژه آمار طلاق دانلود پروژه آمار طلاق در ایران دانلود پروژه آماری طلاق دانلود رایگان پروژه آمار طلاق دانلود رایگان پروژه آمار طلاق در ایران دانلود رایگان پروژه آماری طلاق دانلود پروژه آمار در مورد طلاق دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ادبیات علوم انسانی دانلود پروژه کنترل فرآیند آماری دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word دانلود پروژه های رایگان آمار با فرمت ورد دانلود فایل ورد پروژه آمار دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد دانلود پروژه آمار قد دانش آموزان دانلود پروژه آمار کامل و رایگان دانلود پروژه آمار کامل دانلود پروژه امار کامل رایگان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار و مدلسازی دانلود پروژه کامل آمار سوم تجربی دانلود پروژه کامل آمار دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه کامل آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه کامل امار مدل سازی دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار مرگ و میر سالهای ۸۰ تا ۸۵ دانلود پروژه آمار مجانی دانلود پروژه آمار مهندسی دانلود پروژه آمار مدل سازی دانلود پروژه آمار موسیقی دانلود پروژه آمار مرگ و میر دانلود پروژه مدلسازی آماری دانلود پروژه آمار و مدلسازی دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم تجربی دانلود پروژه آمار نمرات ریاضی دانلود پروژه آماری با نمودار دانلود پروژه آمار همراه با نمودار دانلود پروژه آماری همراه با نمودار دانلود نمونه پروژه آمار سوم تجربی دانلود نمونه پروژه آمار دانلود پروژه آمار و مدلسازی دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم انسانی دانلود پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار و مدل سازی رایگان دانلود پروژه های آمار دبیرستان دانلود پروژه های آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار دانلود پروژه های آمار رایگان دانلود پروژه های آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سوم تجربی دانلود پروژه آماری رایگان دانلود پروژه آماری دوم دبیرستان دانلود پروژه آماری سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان دانلود پروژه آماری دبیرستان دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه ی آمار دانلود پروژه ی آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آماری اثر آلودگی هوا روی کیفیت زندگی دانلود پروژه ی آماری دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آماری سال دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار سال سوم تجربی رایگان دانلود پروژه امار 2 دانلود پروژه آمار با 30 داده دانلود رایگان پروژه آمار با 30 داده


[ بازدید : 355 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

تحقیق آمار

شنبه 12 اسفند 1396
12:20
پروژه آمار
تحقیق آمار

تحقیق آمار

تحقیق آمار : جامعه مورد بررسی و نمونه مورد مشاهده تعریف جامعه آماری یک جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. به عنوان مثال اگر پژوهشگری مایل باشد درباره منشأ اجتماعی-اقتصادی دانشجویان ایران به مطالعه بپردازد جامعه آماری مورد بررسی شامل تمام افرادی است که در نظام آموزش عالی ایران در یک مقطع زمانی مشخص ثبت نام کرده اند. روش های نمونه گیری الف. گردآوری داده ها از طریق شمارش کامل افراد (سرشماری) ب. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری در روش سرشماری داده های مورد نظر از تمامی افراد جامعه مورد بررسی جمع آوری می شوند.

تحقیق آمار : هزینه، نیروی انسانی و مدت زمانی که برای این روش صرف می شود معمولا به میزانی است که معملا اجرای آن توصیه نمی شود. روش دیگر انتخاب نمونه ای از افراد جامعه و جمع آوری داده های مورد نظر از آن ها است. بی شک در این شیوه با توجه به این که داده ها از همه افراد جامعه گردآوری نمی شوند، ممکن است در نتیجه نهایی اشتباهی رخ دهد. از این رو در نمونه گیری با دو سؤال اساسی روبه رو هستیم، 1. اشتباه مجاز چقدر است؟ و 2. مناسب ترین روش انتخاب نمونه چگونه است ؟ در ادامه به این سؤالات پاسخ می دهیم. روش های نمونه گیری برای پژوهش های غیرآزمایشی روش نمونه گیری در مقایسه با روش سرشماری از چند جنبه برتری دارد. از جمله این جنبه ها می توان به 1. باصرفه تر بودن ، 2. سرعت عمل و کوتاه تر بوده مدت زمان مورد نیاز و3. کیفیت داده ها از طریق دقت بیشتر در گرداوری و استخراج آن ها اشاره نمود. درباره نمونه گیری این سؤال مطرح می شود که روش نمونه گیری و حجم نمونه گیری چگونه باید باشد؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا بایستی نوع پژوهش مورد نظر تعیین شود. زیرا در پژوهش های غیرآزمایشی(توصیفی) و آزمایشی دقت داده ها تحت عوامل مختلفی قرار می گیرد و بنابراین حجم نمونه آن ها نمی تواند یکسان باشد. در ادامه ابتدا به توصیف نوع اشتباهاتی که در بررسی های میدانی رخ می دهد اشاره کرده و سپس روش های نمونه گیری را معرفی می نماییم. برای انتخاب نمونه معرف جامعه ابتدا باید واحد نمونه مورد مشاهده تعیین شود. برآورد صفت متغیر در برخی جوامع می تواند در سطوح مختلف به دست آید، به عنوان مثال می توان توانایی کلامی دانش آموزان را در سطح دانش آموز، کلاس درس، دبستان و یا ناحیه آموزش و پرورش برآورد نمود. بدین جهت لازم است میزان دقت مورد نظر برای سطحی مطلوب است منظور گردد. روش نمونه گیری خوشه ای از جمله روش های نمونه گیری که در برخی از موارد مناسب تر از روش نمونه گیری تصادفی ساده عمل می کند، روش نمونه گیری خوشه ای است.

تحقیق آمار

تحقیق آمار : یک نمونه ی خوشه ای نمونه ای احتمالی است که در آن هر واحد نمونه گیری مجموعه ای یا گروهی از اعضا است. دلایل مختلفی برای استفاده از نمونه گیری خوشه ای می تواند وجود داشته باشد.در صورتی که هزینه ی فراهم نمودن یک چارچوب که کلیه اعضای جامعه را فهرست می کند زیاد باشد و یا اگر هزینه فراهم آوردن مشاهدات با افزایش مسافت بین اعضا افزایش یابد ، نمونه گیری خوشه ای می تواند کم هزینه تر از نمونه گیری تصادفی ساده یا طبقه ای باشد. برای مثال فرض کنید می خواهیم درآمد هر خانوار را در یک شهر بزرگ برآورد کنیم ، اگر از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کنیم نیاز به فهرست تمام خانوارهای شهر داریم. یافتن این چارچوب می تواند بسیار پرهزینه و یا غیرممکن باشد، استفاده از نمونه گیری طبقه ای نیز در چنین جامعه ای مستلزم داشتن فهرستی از خانوارها در هر طبقه می باشد. در این حالت می توانیم شهر را به نواحی معینی مانند بلوک ها (خوشه هایی از اعضا) تقسیم نماییم و یک نمونه تصادفی ساده را از بلوک های این جامعه انتخاب کرده و در آمد هر خانوار را در بلوک هایی که در نمونه واقع شده است اندازه بگیریم. این کار با استفاده از یک چارچوب که کلیه بلوک های شهر را فهرست نموده ، به اجرا در می آید. دلیل دیگری که استفاده از نمونه گیری خوشه ای را پیشنهاد می دهد جمع آوری داده ها با هزینه ی کمتر است. برای مثال فرض کنید فهرستی از خانوارهای شهر در دسترس است و می خواهیم نمونه ای به روش تصادفی ساده از خانوارهای مختلف که در سطح شهر پراکنده اند تهیه کنیم. هزینه ی مصاحبه با خانوارها با توجه به هزینه رفت و آمد پرسشگرو دیگر هزینه ها بالا است. یک روش کاهش هزینه های رفت و آمد استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای می باشد زیرا افراد درون یک خوشه باید از نظر جغرافیایی به هم نزدیک باشند. چگونه یک نمونه خوشه ای انتخاب کنیم اولین مسئله در نمونه گیری خوشه ای انتخاب خوشه های مناسب است. انتخاب مناسب تعداد و حجم نمونه در هر خوشه از اهمیت بالایی برخورداراست .اعضای درون یک خوشه اغلب از نظر فیزیکی به یکدیگر نزدیک اند و در نتیجه تمایل به داشتن خصوصیات مشابهی دارند .

تحقیق آمار : به عبارت دیگر میزان اطلاعات در مورد پارامتر جامعه ممکن است با نمونه گیری مجدد از یک خوشه تفاوت چشم گیری نداشته باشد. در چنین حالتی یک پژوهشگر ممکن است با انتخاب اندازه ی خوشه ی بسیار بزرگ، تنها پول خود را هدر دهد.در عین حال موقعیت هایی ممکن است روی دهد که اعضای درون یک خوشه با یکدیگر بسیار متفاوت باشند. در چنین حالتی نمونه هایی که شامل تعداد کمتری از گروه های بزرگ باشد برآورد بسیار خوبی از پارامتر جامعه را بدست می دهد. برای مثال فرض کنید در یک نمونه گیری جعبه های حاوی قطعات خارج شده از هر خط تولید به عنوان خوشه ها در نظر گرفته شود. اگر کلیه ی خطوط تقریباً به یک میزان نقص داشته باشند، میزان تغییرات قطعات هر خوشه (جعبه) همان میزان تغییرات جامعه است. در این صورت یک برآورد خوب از درصد قطعات معیوب را می توان با یک یا دو گروه فراهم آورد. در مقابل فرض کنید که نواحی آموزش و پرورش به عنوان خوشه های خانوارها برای برآورد درصد خانوارهایی که موافق طرح تغییر مرزهای نواحی هستند، در نظر گرفته شود. چون خوشه ها حاوی خانوارهای بسیاری هستند بودجه ی در نظر گرفته شده اجازه انتخاب تنها تعداد محدودی از خوشه ها را می دهد.در این حالت ممکن است در برخی خوشه ها اغلب خانوارها مخالف تغییر نواحی بوده و در مقابل در خوشه ی دیگر اغلب خانوارها از مدارسشان ناراضی بوده و موافق تغییر محدوده ی نواحی باشند. یک نمونه ی کوچک از نواحی ممکن است تعدادی از این مجموعه گروه ها را نادیده بگیرد و بدین وسیله برآورد ضعیفی را نتیجه بدهد. برای رفع چنین مشکلی نمونه گیری از تعداد بیشتری از خوشه ها ولی با اندازه های کوچکتر پیشنهاد می شود. روش نمونه گیری سیستماتیک ایده ی اساسی نمونه گیری سیستماتیک انتخاب منظم تعدادی از افراد موجود در یک لیست می باشد. فرض کنید قرار است نمونه ای از اسم از فهرستی طولانی انتخاب شود.یک روش ساده برای این کار آن است که فاصله ای مناسب برگزیده و اسامی را در فواصل مساوی در طول فهرست انتخاب کنیم. اگر نقطه ی شروع برای این روند منظم انتخاب ، تصادفی باشد نتیجه یک نمونه گیری سیستماتیک است.به این ترتیب نمونه ای که به وسیله ی انتخاب یک عضو از بین اولین عضو یک فهرست ، سپس انتخاب هرامین عضو بعد از آن حاصل شود، یک نمونه تصادفی سیستماتیک 1 در K با شروع تصادفی نامیده می شود. اجرای روش نمونه گیری سیستماتیک اغلب آسان تر از تصادفی ساده است و همچنین امکان بروز خطا از طرف پرسشگر کاهش می یابد. برای مثال با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب نمونه به حجم n از خریداران واقع در بخشی از یک خیابان ، پرسشگر نمی تواند تعیین کند که کدام خریدار را در نمونه قرار دهد زیرا تا زمانی که تمام خریدارن از آن قسمت عبور نکرده اند اندازه ی جمعیت معلوم نیست. در مقابل پرسشگر می تواند یک نمونه ی سیستماتیک (مثلاً 1در 20) را تارسیدن به حجم نمونه ی مورد نظر اختیار کند.

تحقیق آمار : علاوه بر آنچه گغته شد، نمونه گیری سیستماتیک اغلب اطلاعات بیشتری به ازای هزینه ی هر واحد از نمونه گیری تصادفی ساده ارائه می دهد. یک نمونه ی سیستماتیک به طور کلّی به صورت یکنواخت تر روی کلیه ی جمعیت توزیع می شود ودر نتیجه اطلاعات بیشتری درباره ی جامعه از یک جامعه نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده با همان حجم بدست می دهد. برای مثال فرض کنید برای تعیین درصد پرونده هایی که نادرست بایگانی شده اند ، می خواهیم از بین 1000 پرونده نمونه ای به حجم 200 تهیه کنیم. حال اگر بدانیم 500 پرونده ی اول درست بوده و بعد به دلیل تغییر کارمند امکان اشتباه در پرونده های بعدی وجود دارد، استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده مناسب نیست زیرا ممکن است تمام نمونه ها از پرونده های گروه اول یا دوم انتخاب شوند. در حالیکه نمونه گیری سیستماتیک تعداد مساوی از هردوگروه را انتخاب می کند. مثال های مختلفی برای استفاده از این نوع نمونه گیری وجود دارد مانند طرح های کنترل کیفیت صنعتی ، طرح های نظرسنجی از جمعیت های در حال حرکت و یا در نمونه گیری از کرت های مربوط به کشاورزی و ... . نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای نمونه گیری گروهی دومرحله ای در واقع تعمیمی از مفهوم نمونه گیری خوشه ای است. یک خوشه عمدتاً مجموعه ای طبیعی یا مناسب از اعضا است، مانند بلوک هایی از خانوارها یا کارتون هایی از لامپ های تولید شده. هر خوشه ی مورد بررسی یا دارای تعداد اعضایی است بیش از آنچه که بتوان همه ی آن ها را مورد بررسی قرار داد و یا دارای اعضایی است که آن قدر مشابه هستند که اندازه گیری تعداد کمی از آن ها اطلاعاتی درباره ی تمام خوشه در اختیار ما قرار می دهد. در هریک از موارد ذکر شده ، پژوهشگر می تواند یک نمونه ی احتمالی از خوشه ها برگزیده و سپس یک نمونه ی احتمالی از اعضای درون هر خوشه انتخاب نماید.به این ترتیب یک نمونه ی خوشه ای دومرحله ای حاصل می شود. نمونه گیری احتمالی که در هر مرحله انجام می شود می تواند به کمک روش های مختلف نمونه گیری انجام شود. به دلیل کاربرد بیشتر نمونه گیری تصادفی ساده در ادامه نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای را با فرض آن که در هر مرحله نمونه ی مورد نظر با استفاه از روش تصادفی ساده حاصل شود ، بررسی می کنیم.

تحقیق آمار : چند مثال کاربردی 1- یک بررسی ملی از نظرات دانشجویان، به وسیله انتخاب یک نمونه تصادفی ساده از دانشگاه های کشور و سپس انتخاب یک نمونه تصادفی ساده از دانشجویان هر دانشگاه انجام می شود. بنابراین هر دانشگاه متناظر با یک خوشه از دانشجویان است. 2- مقدار کل حساب های قابل وصول برای یک فروشگاه زنجیره ای را می توان ابتدا به وسیله ی گرفتن یک نمونه ی تصادفی ساده از فروشگاه ها و سپس انتخاب یک نمونه تصادفی ساده از حساب های هرکدام برآورد نمود. به این ترتیب هر فروشگاه زنجیره ای یک خوشه از حساب ها را فراهم می کند. 3- نمونه گیری برای اهداف کنترل کیفیت نیز اغلب شامل دو مرحله (یا بیشتر) است. برای مثال زمانی که یک بازرس از محصولات بسته بندی شده مانند غذای یخ زده نمونه گیری می کند، معمولا از میان کارتون ها تعدادی را انتخاب کرده و سپس از بسته های درون کارتون ها نمونه گیری می کند. 4- زمانی که نمونه گیری مستلزم وارسی مولفه های محصول ، مانند اندازه گیری ضخامت صفحه باطریهای اتومبیل است ، یک روند نمونه گیری عبارت است از نمونه برداری از برخی فرآورده ها (باطری ها) و سپس نمونه برداری از مولفه های (ضخامت) درون این فرآورده ها می باشد. چگونه یک نمونه خوشه ای دو مرحله ای انتخاب کنیم؟ مهمترین مسئله در برگزیدن یک نمونه ی خوشه ای دومرحله ای انتخاب خوشه های مناسب است. دو شرط اصلی در انتخاب خوشه ها مجاورت جغرافیایی اعضای درون یک خوشه و بزرگی خوشه ها برای اجرای راحت تر طرح ، می باشد. همانطور که اشاره شد انتخاب خوشه ها همچنین بستگی به آن دارد که آیا ما می خواهیم تعداد کمی خوشه با اعضای زیاد در هر یک داشته باشیم و یا قصد داریم تعداد خوشه ها زیاد بوده و در عوض تعداد اعضای کمی در هرخوشه قرار گرفته باشد. خوشه های بزرگ به داشتن اعضای نامتجانس (متفاوت) تمایل دارند و بنابراین نمونه ی بزرگی از هرکدام برای دست یابی به برآوردهای دقیقی از پارامترهای جامعه لازم است. در مقابل خوشه های کوچک اغلب دارای اعضای نسبتاً متجانس هستند ، در این حالت با انتخاب نمونه ی کوچکی از هر خوشه اطلاعات دقیقی درباره ی مشخصه های آن خوشه می توان فراهم نمود. برای مثال نظرسنجی از دانشجویان دانشگاه های مختلف را درنظر بگیرید. اگر دانشجویان درون هر دانشگاه عقیده ی مشابهی در مورد سوال مورد نظر داشته باشند اما عقاید از دانشگاهی به دانشگاه دیگر بسیار متفاوت باشد، در آن صورت نمونه باید شامل گروه های کوچکی از تعداد زیادی دانشگاه باشد. یعنی تعداد خوشه ها زیاد بوده و تعداد نمونه ی انتخابی از هریک اندک باشد. در مقابل اگر عقاید در هر دانشگاه بسیار متغیر باشد ، بررسی باید شامل تعداد کمی دانشگاه و نمونه ی بزرگی از هر یک از دانشگاه های انتخابی باشد. به طور خلاصه برای اجرای نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، ابتدا چارچوبی از کلیه ی خوشه ها در جامعه فراهم می آوریم، سپس یک نمونه ی تصادفی ساده از خوشه ها انتخاب می کنیم. در ادامه چارچوب های کلیه ی اعضای هر خوشه ی انتخاب شده را فهرست کرده ، یک نمونه ی تصادفی از اعضای هر یک از این چارچوب ها برمی گزینیم.

تحقیق آماری تحقیق آمار استنباطی تحقیق آماری با نمودار تحقیق آمار و احتمالات تحقیق آمار توصیفی تحقیق آمار دوم دبیرستان تحقیق آماری spss تحقیق آماری در مورد طلاق تحقیق آمار طلاق تحقیق آماری با نمودار pdf تحقیق آمار تحقیق آمار استنباطی پیام نور تحقیق آمار دانشجویی تحقیق آمار سال دوم دبیرستان تحقیق آمار سوم تجربی تحقیق آمار ازدواج تحقیق آمار اعتیاد تحقیق امار ایدز تحقیق اماده امار تحقیق آمار دوم انسانی نمونه تحقیق آمار استنباطی تحقیق آمار و احتمال تحقیق آمار با نمودار تحقیق آمار با جدول و نمودار تحقیق آمار برای سال دوم دبیرستان تحقیق آمار با پرسشنامه تحقیق آمار برای دوم دبیرستان تحقیق آمار برای سوم دبیرستان تحقیق آمار به صورت ورد تحقیق آمار بیکاری تحقیق آمار با 100 داده تحقیق برای آمار تحقیق آمار پیشگیری و درمان اعتیاد تحقیق پروزه آمار تحقیق پروژه آمار دوم دبیرستان تحقیق پروژه آمار سال سوم تجربی تحقیق پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی پرسشنامه تحقیق آمار تحقیق پروژه آمار طلاق در ایران تحقیق پروژه آمار سال دوم دبیرستان تحقیق آمار تصادفات در ایران تحقیق آمار تجربی تحقیق آمار تصادفات تحقیق آمار تعداد روزهای بارندگی درماه تحقیق آمار سوم تجربی رایگان روش تحقیق آمار توصیفی تحقیق درباره آمار توصیفی تحقیق درباره آمار تصادفات تحقیق آمار جمعیت ایران تحقیق آمار جمعیت تحقیق درباره آمار جمعیت ایران تحقیق درباره آمار جمعیت تحقیق در مورد آمار جمعیت ایران تحقیق در مورد آمار جمعیت تحقیق آمار حیاتی تحقیق کاربرد آمار در حسابداری تحقیق در خصوص آمار تحقیق در مورد آمار خودکشی در ایران تحقیق در مورد آمار خودکشی با نمودار تحقیق در مورد آمار خودکشی خرید تحقیق آمار تحقیق آمار دوم دبیرستان رایگان تحقیق آمار دبیرستان تحقیق آمار دوم دبیرستان با تمام نمودارها تحقیق آمار دوم ریاضی تحقیق آمار دبیرستان رایگان تحقیق آمار دانشگاهی تحقیق آمار دوم دبیرستان با تمام نمودارها رایگان تحقیق آمار رایگان تحقیق رایگان آمار دوم دبیرستان تحقیق رایگان آمار سال دوم دبیرستان تحقیق راجب آمار تحقیق رایگان آمار دبیرستان تحقیق رشته آمار تحقیق آمار استنباطی روانشناسی تحقیق درباره آمار ریاضی تحقیق آمار زیستی تحقیق در مورد آمار زلزله تحقیق در زمینه آمار تحقیق آمار سوم دبیرستان تحقیق آمار سال دوم دبیرستان رایگان تحقیق آمار سال سوم تجربی تحقیق آمار سال دوم تحقیق آمار سوم تحقیق آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی تحقیق آمار سال سوم تحقیق آمار طلاق در ایران تحقیق درباره آمار طلاق در ایران تحقیق درباره آمار طلاق تحقیق درباره آمار طلاق در ایران با نمودار تحقیق در مورد آمار طلاق تحقیق در مورد آمار طلاق در ایران تحقیق در مورد آمار طلاق با نمودار تحقیق در مورد آمار طلاق و ازدواج تحقیق علم آمار تحقیق عملی آمار استنباطی تحقیق درباره علم آمار تحقیق درمورد علم آمار تحقیق درباره ی علم آمار تحقیق آمار کاربردی تحقیق کاربرد آمار در مدیریت تحقیق کاربرد آمار در کشاورزی تحقیق کاربرد آمار در اقتصاد تحقیق کامل آمار دوم دبیرستان تحقیق کاربرد آمار در مدیریت صنعتی تحقیق کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی تحقیق کامل آمار تحقیق کتاب امار یک تحقیق آماری تحقیق آمار مرگ و میر تحقیق آمار مدل سازی تحقیق آمار مهندسی تحقیق آمار مدل سازی دوم دبیرستان تحقیق امار مدل سازی دوم انسانی تحقیق مرکز آمار ایران تحقیق آمار و مدل سازی تحقیق آمار و مدلسازی سال دوم دبیرستان تحقیق آمار و مدلسازی سال سوم تجربی تحقیق آمار و مدلسازی دوم دبیرستان تحقیق آمار نموداری تحقیق آمار نرخ بیکاری تحقیق نمودار امار تحقیق آمار همراه با نمودار نمونه تحقیق آمار دوم دبیرستان تحقیق درس آمار با نمودار تحقیق آمار و کاربرد آن در مدیریت تحقیق آمار و احتمالات مهندسی تحقیق آمار واریانس تحقیق آمار و مدلسازی سوم تجربی تحقیق و پروژه آمار روش تحقیق و آمار روش تحقیق و آمار مدیریت روش تحقیق و آمار به زبان ساده روش تحقیق و آمار در علوم تربیتی روش تحقیق و آمار دکتری مدیریت روش تحقیق و آمار در مدیریت روش تحقیق و آمار پیشرفته روش تحقیق و آمار در پرستاری تحقیق های امار تحقیق های امار دوم دبیرستان تحقیق آمار آلودگی هوا تحقیق درباره آمار همراه با نمودار تحقیق در مورد آمار همراه با نمودار آمار هزینه تحقیق و توسعه تحقیق آماری دوم دبیرستان تحقیق آماری در مورد بیکاری تحقیق آماری رایگان تحقیق آماری دبیرستان تحقیق آماری سوم دبیرستان نمونه ی تحقیق آمار تحقیق پروژه ی آمار تحقیق امار 2 دبیرستان تحقیق آمار 2[ بازدید : 427 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود پروژه آمار است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام ویلچر تولیدکننده نوار خطر قالب سازی ضد کف نایلون حبابدار استرچ پالت بند قیمت نوار خطر چاپ چسب چاپ نوار چسب پلاستیک حبابدار ضربه گیر عرض ۱۲۰ پلاستیک حبابدار درشت استرچ پالت بند قیمت نایلون شیرینگ
بستن تبلیغات [X]