پروژه آمار دوم ریاضی

شنبه 12 اسفند 1396
12:23
پروژه آمار
پروژه آمار دوم ریاضی

پروژه آمار دوم ریاضی

پروژه آمار دوم ریاضی : مقیاس های اندازه گیری مقیاس ها از مهم ترین ابزار های تحقیق در همه علوم به شمار می روند. به کمک مقیاس، واقعیت مورد مطالعه دقیق تر سنجیده می شوند و امکان رده بندی درونی اجزا را میسر می سازد. «استیونس»، چهار سطح کلی اندازه گیری را که شامل مجموعه قواعدی برای انتساب مقدار یا ارزش به آزمودنی هستند، طبقه بندی نموده است که شامل موارد زیر می باشد.

پروژه آمار دوم ریاضی : 1-مقیاس نسبی: ابتدایی ترین مقیاس اندازه گیری، مقیاس اسمی است. در مقیاس اسمی، افاد و پدیده ها بر حسب یک ملاک معیندر طبقات کیفی جایگزین می شوند. مقیاس اسمی فاقد ارزش عددی است اما دارای طبقه هایی است که مشاهده ها را می توان بر اساس آن طبقه بندی کرد و این طبقات ناسازگارند.

طبقه بندی دانشجویان به صورت مذکر و مونث، نمونه ای از طبقه بندی در سطح مقیاس اسمی است. برای مثال اختصاص عدد صفر برای کلیه افراد مذکر و عدد یک برای کلیه افراد مونث در یک جامعه آماری و یا شماره بازیکنان یک تیم ورزشی، نمونه ای از اختصاص عدد در این مقیاس است که این اعداد قابلیت جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را ندارند و به همین دلیل برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق این مقیاس، تنها می توان از آن دسته از روش های آماری استفاده نمود که در آن ها داده ها به صورت فراوانی به کار برده می شوند. طبقه بندی افراد بر اساس مذهب و یا سبک های مختلف مدیران، نمونه هایی از این نوع مقیاس هستند.

پروژه آمار دوم ریاضی : 2-مقیاس ترتیبی: مقیاس دوم، مقیاس ترتیبی است که تمام ویژگی های مقیاس اسمی را دارد. در این مقیاس، افراد یا اشیا بر حسب صفات خاصی رتبه بندی می شوند. مقیاس ترتیبی علاوه بر طبقه بندی متغیر ها به ترتیبی که تفاوت های کیفی آن ها در بین گروه ها مشخص می شود، مقوله ها را رتبه بندی نیز می کند.

رتبه بندی دانشجویان بر اساس معدل آن ها و طبقه بندی افراد بر اساس میزان تحصیلات، نمونه هایی از این مقیاس هستند. انجام عملیات ریاضی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را در این مقیاس نیز نمی توان به کار برد.

3-مقیاس فاصله ای: مقیاس فاصله ای نه تنها قادر است افراد را با توجه به ویژگی های معینی طبقه بندی نماید و رتبه ها را درون طبقه ها مشخص نماید، بلکه قادر است مقدار این تفاوت را نیز اندازه گیری و مشخص نماید. در این مقیاس، فاصله های مساوی بین صفت های مورد اندازه گیری است. درجه های سانتیگراد و فارنهایت مثال هایی از این مقیاس هستند. در این مقیاس، همبستگی ترتیب و فاصله و فاصله بین اعداد دارای معناست. برای مثال فاصله بین 25 و 26 درجه فارنهایت برابر فاصله بین 30 و 31 درجه فارنهایت است ولی نمی توان گفت که 40 درجه سانتیگراد، دو برابر گرم تر از 20 درجه فارنهایت است.

پروژه آمار دوم ریاضی : 4-مقیاس نسبی: مقیاس نسبی بالاترین سطح اندازه گیری است که کلیه خصوصیات مقیاس هی اسمی، ترتیبی و فاصله ای را دارد. در این مقیاس به دلیل آن که صفر واقعی و جود دارد می توان برای مقایسه دو مقدار، از نسبت استفاده کرد و امکان ضرب و تقسیم هم وجود دارد. متغیر های قد و وزن و میزان موجودی حساب پس انداز در بانک مثال هایی از مقیاس نسبی هستند.اعداد در مقیاس نسبی علاوه بر رتبه افراد و تفاوت نسبی آن ها، نسبت افراد را با یکدیگر از لحاظ ویژگی مورد اندازه گیری مشخص می کنند.

پروژه آمار دوم ریاضی

انواع روش‌های نمونه‌گیری

نمونه‌گیری دارای روش‌هایی است که به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: تصادفی و غیر تصادفی. نمونه‌ی تصادفی، نمونه ای است که در آن، همه اعضای جامعه، شانس انتخاب شدن در نمونه را داشته باشند. برعکس، نمونه‌ی غیر تصادفی، نمونه‌ای است که بر اساس احتمالات ریاضی انتخاب نمی‌شود و همه اعضای جامعه، شانس انتخاب شدن در آن را ندارند.

در تصمیم‌گیری برای انتخاب نمونه‌ی احتمالی یا غیر احتمالی در تحقیق، محقق باید به چهار نکته توجه کند:

-هدف تحقیق: برخی تحقیقات نه برای تعمیم به جامعه، که به منظور بررسی روابط بین متغیرها یا جمع آوری داده‌های اکتشافی برای تهیه‌ی پرسشنامه یا ابزار اندازه گیری انجام می‌شوند. در این گونه موارد، اغلب، نمونه‌ی غیر احتمالی مناسب است.

-هزینه در مقابل ارزش: نمونه باید با کمترین هزینه، بیش‌ترین اثربخشی را داشته باشد. اگر هزینه‌ی نمونه‌ی احتمالی با توجه به نوع و مقدار اطلاعات جمع‌آوری شده بیش از حد باشد، بهتر است از نمونه‌ی غیر احتمالی استفاده شود.

-محدودیت‌های زمانی: در بسیاری از موارد، با توجه به این که نمونه گیری احتمالی، زمان بر است، از نمونه گیری غیر احتمالی استفاده می‌شود.

-مقدار خطای مورد پذیرش: در مطالعات مقدماتی یا ضربتی که کنترل خطا اهمیت چندانی ندارد، اغلب، نمونه‌ی غیر احتمالی مناسب است.

نمونه گیری تصادفی

پروژه آمار دوم ریاضی : نوعی نمونه‌گیری است که در آن، همه اعضای جامعه تعریف شده، دارای شانس برابر جهت انتخاب شدن هستند.

الف: نمونه گیری تصادفی طبقه ای:

در نمونه‌گیری طبقه‌ای، واحدهای جامعه‌ی مورد مطالعه در طبقه‌هایی که از نظر صفت متغیر همگن‌تر هستند، گروه بندی می‌شوند، تا تغییرات آن‌ها در درون گروه‌ها کمتر شود. پس از آن از هر یک از طبقه‌ها تعدادی نمونه انتخاب می‌شود.

ب: نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای:

نمونه برداری خوشه‌ای نوعی نمونه برداری تصادفی ساده است که هر واحد آن را یک دسته (یا خوشه) از عناصر تشکیل می‌دهد. موقعی از این نوع نمونه برداری استفاده می‌شود که جامعه مورد پژوهش، از دسته های جداگانه ای تشکیل شده و عناصر آن جامعه در این دسته‌ها توزیع شده باشد.

ج:نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای:

چنانچه جامعه پژوهش بزرگ باشد، عملی‌ترین و در ضمن مطلوب‌ترین راه حل، معمولاً انجام نمونه برداری چند مرحله ای است. در نمونه گیری چند مرحله ای افراد جامعه با توجه به سلسله مراتبی (از واحدهای بزرگ‌تر به کوچک‌تر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب می‌شوند.

د:سایر روش‌های نمونه گیری تصادفی:

نمونه گیری کنترل شده: شیوه ای است در نمونه گیری که در آن به هنگام گزینش موارد نمونه، کنترلی نیز در جهت تأمین نمونه ای معرف از هر گروه، رده و یا قشر اعمال می‌شود. در این حال ممکن است شماری مشخص از هر قشر، بدون توجه به شماره‌ی ارقام و یا واحدهای آن قشر گزیده شود.

نمونه گیری مضاعف: عبارت است از کاربرد دو روش نمونه گیری و یا بیشتر، در سطوح مختلف بررسی.

نمونه گیری اتفاقی: در بعضی از امور، نمونه گیری جامع و کامل میسر نیست و تحقیق ناچاراً به جامعه یا نمونه ای که در دسترس است محدود می‌شود.

نمونه گیری مختلط: در زمره‌ی نمونه‌گیری‌های مضاعف به حساب می‌آید و از ترکیب چند شیوه به منظور افزایش ضریب دقت به دست می‌آید.

نمونه گیری موازی: در بسیاری از تحقیقات، از یک جامعه چند نمونه انتخاب می‌کنیم. در حالت خاص، این نمونه‌ها باید به طور کلی یا جزء به جزء نظیر هم باشند. چنین نمونه‌هایی موازی یا همتا خوانده می‌شوند.

نمونه‌ی پایه (مادر): در مواردی که در نظر است از جامعه ای چندین بار نمونه گرفته شود، می‌توان نمونه ای بزرگ را انتخاب کرد و در مواقع لزوم نمونه های فرعی را از آن گزینش نمود.

نمونه گیری چند مرحله ای: به اقتضای خصوصیات جامعه‌ی موضوع تحقیق، گاهی نمونه‌ی مورد نظر در چند مرحله برگزیده می‌شود. در این روش از جامعه Nنفری، نمونه ای به تعداد n1 انتخاب می‌کنیم، سپس از میان n1 نفر، گروه کوچک‌تری به تعداد n2 برمی گزینیم، تا نمونه‌ی کافی و مناسب از لحاظ تعداد و سایر خصوصیات تعیین شود. بدین ترتیب نمونه گیری دو مرحله ای، سه مرحله ای، ... و چند مرحله ای انجام داده‌ایم.

نمونه گیری متوالی: در برخی از مطالعات به جهت تداوم کار تحقیق و دگرگونی‌هایِ پدیده‌ی مورد نظر، نمونه گیری توالی پذیر است.

پروژه آمار دوم ریاضی رایگان پروژه آمار دوم ریاضی word پروژه آماری دوم ریاضی پروژه آمار ریاضی دوم دبیرستان پروژه آمار سال دوم ریاضی پروژه ی آمار دوم ریاضی نمونه پروژه آمار دوم ریاضی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی رایگان پروژه درس آمار دوم ریاضی پروژه های آمار دوم ریاضی پروژه آمار دوم ریاضی پروژه آمار برای دوم ریاضی پرسشنامه پروژه آماری دوم ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان ریاضی پروژه آماری دوم دبیرستان ریاضی پروژه آمار سال دوم دبیرستان ریاضی پروژه ی امار دوم دبیرستان ریاضی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی دانلود پروژه آماری دوم ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی پروژه آمار سال دوم رشته ریاضی پروژه آماری دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه امار سال دوم ریاضی رایگان پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار سال دوم ریاضی پروژه ی آمار سال دوم ریاضی پروژه درس آمار سال دوم ریاضی نمونه پروژه آمار سال دوم ریاضی پروژه آمار و مدل سازی دوم ریاضی پروژه های آمار سال دوم ریاضی پروژه صفحه 31 آمار دوم ریاضی پروژه کامل آمار دوم ریاضی پروژه آمار و مدلسازی دوم ریاضی دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم ریاضی پروژه آمار و مدل سازی سال دوم ریاضی پروژه های آماری دوم ریاضی دانلود پروژه ی آمار دوم ریاضی دانلود رایگان پروژه ی آمار دوم ریاضی دانلود پروژه ی آمار سال دوم ریاضی پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان رشته ی ریاضی


[ بازدید : 348 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود پروژه آمار است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام ویلچر تولیدکننده نوار خطر قالب سازی ضد کف نایلون حبابدار استرچ پالت بند قیمت نوار خطر چاپ چسب چاپ نوار چسب پلاستیک حبابدار ضربه گیر عرض ۱۲۰ پلاستیک حبابدار درشت استرچ پالت بند قیمت نایلون شیرینگ
بستن تبلیغات [X]