تحقیق آمار

شنبه 12 اسفند 1396
12:20
پروژه آمار
تحقیق آمار

تحقیق آمار

تحقیق آمار : جامعه مورد بررسی و نمونه مورد مشاهده تعریف جامعه آماری یک جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. به عنوان مثال اگر پژوهشگری مایل باشد درباره منشأ اجتماعی-اقتصادی دانشجویان ایران به مطالعه بپردازد جامعه آماری مورد بررسی شامل تمام افرادی است که در نظام آموزش عالی ایران در یک مقطع زمانی مشخص ثبت نام کرده اند. روش های نمونه گیری الف. گردآوری داده ها از طریق شمارش کامل افراد (سرشماری) ب. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری در روش سرشماری داده های مورد نظر از تمامی افراد جامعه مورد بررسی جمع آوری می شوند.

تحقیق آمار : هزینه، نیروی انسانی و مدت زمانی که برای این روش صرف می شود معمولا به میزانی است که معملا اجرای آن توصیه نمی شود. روش دیگر انتخاب نمونه ای از افراد جامعه و جمع آوری داده های مورد نظر از آن ها است. بی شک در این شیوه با توجه به این که داده ها از همه افراد جامعه گردآوری نمی شوند، ممکن است در نتیجه نهایی اشتباهی رخ دهد. از این رو در نمونه گیری با دو سؤال اساسی روبه رو هستیم، 1. اشتباه مجاز چقدر است؟ و 2. مناسب ترین روش انتخاب نمونه چگونه است ؟ در ادامه به این سؤالات پاسخ می دهیم. روش های نمونه گیری برای پژوهش های غیرآزمایشی روش نمونه گیری در مقایسه با روش سرشماری از چند جنبه برتری دارد. از جمله این جنبه ها می توان به 1. باصرفه تر بودن ، 2. سرعت عمل و کوتاه تر بوده مدت زمان مورد نیاز و3. کیفیت داده ها از طریق دقت بیشتر در گرداوری و استخراج آن ها اشاره نمود. درباره نمونه گیری این سؤال مطرح می شود که روش نمونه گیری و حجم نمونه گیری چگونه باید باشد؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا بایستی نوع پژوهش مورد نظر تعیین شود. زیرا در پژوهش های غیرآزمایشی(توصیفی) و آزمایشی دقت داده ها تحت عوامل مختلفی قرار می گیرد و بنابراین حجم نمونه آن ها نمی تواند یکسان باشد. در ادامه ابتدا به توصیف نوع اشتباهاتی که در بررسی های میدانی رخ می دهد اشاره کرده و سپس روش های نمونه گیری را معرفی می نماییم. برای انتخاب نمونه معرف جامعه ابتدا باید واحد نمونه مورد مشاهده تعیین شود. برآورد صفت متغیر در برخی جوامع می تواند در سطوح مختلف به دست آید، به عنوان مثال می توان توانایی کلامی دانش آموزان را در سطح دانش آموز، کلاس درس، دبستان و یا ناحیه آموزش و پرورش برآورد نمود. بدین جهت لازم است میزان دقت مورد نظر برای سطحی مطلوب است منظور گردد. روش نمونه گیری خوشه ای از جمله روش های نمونه گیری که در برخی از موارد مناسب تر از روش نمونه گیری تصادفی ساده عمل می کند، روش نمونه گیری خوشه ای است.

تحقیق آمار

تحقیق آمار : یک نمونه ی خوشه ای نمونه ای احتمالی است که در آن هر واحد نمونه گیری مجموعه ای یا گروهی از اعضا است. دلایل مختلفی برای استفاده از نمونه گیری خوشه ای می تواند وجود داشته باشد.در صورتی که هزینه ی فراهم نمودن یک چارچوب که کلیه اعضای جامعه را فهرست می کند زیاد باشد و یا اگر هزینه فراهم آوردن مشاهدات با افزایش مسافت بین اعضا افزایش یابد ، نمونه گیری خوشه ای می تواند کم هزینه تر از نمونه گیری تصادفی ساده یا طبقه ای باشد. برای مثال فرض کنید می خواهیم درآمد هر خانوار را در یک شهر بزرگ برآورد کنیم ، اگر از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کنیم نیاز به فهرست تمام خانوارهای شهر داریم. یافتن این چارچوب می تواند بسیار پرهزینه و یا غیرممکن باشد، استفاده از نمونه گیری طبقه ای نیز در چنین جامعه ای مستلزم داشتن فهرستی از خانوارها در هر طبقه می باشد. در این حالت می توانیم شهر را به نواحی معینی مانند بلوک ها (خوشه هایی از اعضا) تقسیم نماییم و یک نمونه تصادفی ساده را از بلوک های این جامعه انتخاب کرده و در آمد هر خانوار را در بلوک هایی که در نمونه واقع شده است اندازه بگیریم. این کار با استفاده از یک چارچوب که کلیه بلوک های شهر را فهرست نموده ، به اجرا در می آید. دلیل دیگری که استفاده از نمونه گیری خوشه ای را پیشنهاد می دهد جمع آوری داده ها با هزینه ی کمتر است. برای مثال فرض کنید فهرستی از خانوارهای شهر در دسترس است و می خواهیم نمونه ای به روش تصادفی ساده از خانوارهای مختلف که در سطح شهر پراکنده اند تهیه کنیم. هزینه ی مصاحبه با خانوارها با توجه به هزینه رفت و آمد پرسشگرو دیگر هزینه ها بالا است. یک روش کاهش هزینه های رفت و آمد استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای می باشد زیرا افراد درون یک خوشه باید از نظر جغرافیایی به هم نزدیک باشند. چگونه یک نمونه خوشه ای انتخاب کنیم اولین مسئله در نمونه گیری خوشه ای انتخاب خوشه های مناسب است. انتخاب مناسب تعداد و حجم نمونه در هر خوشه از اهمیت بالایی برخورداراست .اعضای درون یک خوشه اغلب از نظر فیزیکی به یکدیگر نزدیک اند و در نتیجه تمایل به داشتن خصوصیات مشابهی دارند .

تحقیق آمار : به عبارت دیگر میزان اطلاعات در مورد پارامتر جامعه ممکن است با نمونه گیری مجدد از یک خوشه تفاوت چشم گیری نداشته باشد. در چنین حالتی یک پژوهشگر ممکن است با انتخاب اندازه ی خوشه ی بسیار بزرگ، تنها پول خود را هدر دهد.در عین حال موقعیت هایی ممکن است روی دهد که اعضای درون یک خوشه با یکدیگر بسیار متفاوت باشند. در چنین حالتی نمونه هایی که شامل تعداد کمتری از گروه های بزرگ باشد برآورد بسیار خوبی از پارامتر جامعه را بدست می دهد. برای مثال فرض کنید در یک نمونه گیری جعبه های حاوی قطعات خارج شده از هر خط تولید به عنوان خوشه ها در نظر گرفته شود. اگر کلیه ی خطوط تقریباً به یک میزان نقص داشته باشند، میزان تغییرات قطعات هر خوشه (جعبه) همان میزان تغییرات جامعه است. در این صورت یک برآورد خوب از درصد قطعات معیوب را می توان با یک یا دو گروه فراهم آورد. در مقابل فرض کنید که نواحی آموزش و پرورش به عنوان خوشه های خانوارها برای برآورد درصد خانوارهایی که موافق طرح تغییر مرزهای نواحی هستند، در نظر گرفته شود. چون خوشه ها حاوی خانوارهای بسیاری هستند بودجه ی در نظر گرفته شده اجازه انتخاب تنها تعداد محدودی از خوشه ها را می دهد.در این حالت ممکن است در برخی خوشه ها اغلب خانوارها مخالف تغییر نواحی بوده و در مقابل در خوشه ی دیگر اغلب خانوارها از مدارسشان ناراضی بوده و موافق تغییر محدوده ی نواحی باشند. یک نمونه ی کوچک از نواحی ممکن است تعدادی از این مجموعه گروه ها را نادیده بگیرد و بدین وسیله برآورد ضعیفی را نتیجه بدهد. برای رفع چنین مشکلی نمونه گیری از تعداد بیشتری از خوشه ها ولی با اندازه های کوچکتر پیشنهاد می شود. روش نمونه گیری سیستماتیک ایده ی اساسی نمونه گیری سیستماتیک انتخاب منظم تعدادی از افراد موجود در یک لیست می باشد. فرض کنید قرار است نمونه ای از اسم از فهرستی طولانی انتخاب شود.یک روش ساده برای این کار آن است که فاصله ای مناسب برگزیده و اسامی را در فواصل مساوی در طول فهرست انتخاب کنیم. اگر نقطه ی شروع برای این روند منظم انتخاب ، تصادفی باشد نتیجه یک نمونه گیری سیستماتیک است.به این ترتیب نمونه ای که به وسیله ی انتخاب یک عضو از بین اولین عضو یک فهرست ، سپس انتخاب هرامین عضو بعد از آن حاصل شود، یک نمونه تصادفی سیستماتیک 1 در K با شروع تصادفی نامیده می شود. اجرای روش نمونه گیری سیستماتیک اغلب آسان تر از تصادفی ساده است و همچنین امکان بروز خطا از طرف پرسشگر کاهش می یابد. برای مثال با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب نمونه به حجم n از خریداران واقع در بخشی از یک خیابان ، پرسشگر نمی تواند تعیین کند که کدام خریدار را در نمونه قرار دهد زیرا تا زمانی که تمام خریدارن از آن قسمت عبور نکرده اند اندازه ی جمعیت معلوم نیست. در مقابل پرسشگر می تواند یک نمونه ی سیستماتیک (مثلاً 1در 20) را تارسیدن به حجم نمونه ی مورد نظر اختیار کند.

تحقیق آمار : علاوه بر آنچه گغته شد، نمونه گیری سیستماتیک اغلب اطلاعات بیشتری به ازای هزینه ی هر واحد از نمونه گیری تصادفی ساده ارائه می دهد. یک نمونه ی سیستماتیک به طور کلّی به صورت یکنواخت تر روی کلیه ی جمعیت توزیع می شود ودر نتیجه اطلاعات بیشتری درباره ی جامعه از یک جامعه نسبت به نمونه گیری تصادفی ساده با همان حجم بدست می دهد. برای مثال فرض کنید برای تعیین درصد پرونده هایی که نادرست بایگانی شده اند ، می خواهیم از بین 1000 پرونده نمونه ای به حجم 200 تهیه کنیم. حال اگر بدانیم 500 پرونده ی اول درست بوده و بعد به دلیل تغییر کارمند امکان اشتباه در پرونده های بعدی وجود دارد، استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده مناسب نیست زیرا ممکن است تمام نمونه ها از پرونده های گروه اول یا دوم انتخاب شوند. در حالیکه نمونه گیری سیستماتیک تعداد مساوی از هردوگروه را انتخاب می کند. مثال های مختلفی برای استفاده از این نوع نمونه گیری وجود دارد مانند طرح های کنترل کیفیت صنعتی ، طرح های نظرسنجی از جمعیت های در حال حرکت و یا در نمونه گیری از کرت های مربوط به کشاورزی و ... . نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای نمونه گیری گروهی دومرحله ای در واقع تعمیمی از مفهوم نمونه گیری خوشه ای است. یک خوشه عمدتاً مجموعه ای طبیعی یا مناسب از اعضا است، مانند بلوک هایی از خانوارها یا کارتون هایی از لامپ های تولید شده. هر خوشه ی مورد بررسی یا دارای تعداد اعضایی است بیش از آنچه که بتوان همه ی آن ها را مورد بررسی قرار داد و یا دارای اعضایی است که آن قدر مشابه هستند که اندازه گیری تعداد کمی از آن ها اطلاعاتی درباره ی تمام خوشه در اختیار ما قرار می دهد. در هریک از موارد ذکر شده ، پژوهشگر می تواند یک نمونه ی احتمالی از خوشه ها برگزیده و سپس یک نمونه ی احتمالی از اعضای درون هر خوشه انتخاب نماید.به این ترتیب یک نمونه ی خوشه ای دومرحله ای حاصل می شود. نمونه گیری احتمالی که در هر مرحله انجام می شود می تواند به کمک روش های مختلف نمونه گیری انجام شود. به دلیل کاربرد بیشتر نمونه گیری تصادفی ساده در ادامه نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای را با فرض آن که در هر مرحله نمونه ی مورد نظر با استفاه از روش تصادفی ساده حاصل شود ، بررسی می کنیم.

تحقیق آمار : چند مثال کاربردی 1- یک بررسی ملی از نظرات دانشجویان، به وسیله انتخاب یک نمونه تصادفی ساده از دانشگاه های کشور و سپس انتخاب یک نمونه تصادفی ساده از دانشجویان هر دانشگاه انجام می شود. بنابراین هر دانشگاه متناظر با یک خوشه از دانشجویان است. 2- مقدار کل حساب های قابل وصول برای یک فروشگاه زنجیره ای را می توان ابتدا به وسیله ی گرفتن یک نمونه ی تصادفی ساده از فروشگاه ها و سپس انتخاب یک نمونه تصادفی ساده از حساب های هرکدام برآورد نمود. به این ترتیب هر فروشگاه زنجیره ای یک خوشه از حساب ها را فراهم می کند. 3- نمونه گیری برای اهداف کنترل کیفیت نیز اغلب شامل دو مرحله (یا بیشتر) است. برای مثال زمانی که یک بازرس از محصولات بسته بندی شده مانند غذای یخ زده نمونه گیری می کند، معمولا از میان کارتون ها تعدادی را انتخاب کرده و سپس از بسته های درون کارتون ها نمونه گیری می کند. 4- زمانی که نمونه گیری مستلزم وارسی مولفه های محصول ، مانند اندازه گیری ضخامت صفحه باطریهای اتومبیل است ، یک روند نمونه گیری عبارت است از نمونه برداری از برخی فرآورده ها (باطری ها) و سپس نمونه برداری از مولفه های (ضخامت) درون این فرآورده ها می باشد. چگونه یک نمونه خوشه ای دو مرحله ای انتخاب کنیم؟ مهمترین مسئله در برگزیدن یک نمونه ی خوشه ای دومرحله ای انتخاب خوشه های مناسب است. دو شرط اصلی در انتخاب خوشه ها مجاورت جغرافیایی اعضای درون یک خوشه و بزرگی خوشه ها برای اجرای راحت تر طرح ، می باشد. همانطور که اشاره شد انتخاب خوشه ها همچنین بستگی به آن دارد که آیا ما می خواهیم تعداد کمی خوشه با اعضای زیاد در هر یک داشته باشیم و یا قصد داریم تعداد خوشه ها زیاد بوده و در عوض تعداد اعضای کمی در هرخوشه قرار گرفته باشد. خوشه های بزرگ به داشتن اعضای نامتجانس (متفاوت) تمایل دارند و بنابراین نمونه ی بزرگی از هرکدام برای دست یابی به برآوردهای دقیقی از پارامترهای جامعه لازم است. در مقابل خوشه های کوچک اغلب دارای اعضای نسبتاً متجانس هستند ، در این حالت با انتخاب نمونه ی کوچکی از هر خوشه اطلاعات دقیقی درباره ی مشخصه های آن خوشه می توان فراهم نمود. برای مثال نظرسنجی از دانشجویان دانشگاه های مختلف را درنظر بگیرید. اگر دانشجویان درون هر دانشگاه عقیده ی مشابهی در مورد سوال مورد نظر داشته باشند اما عقاید از دانشگاهی به دانشگاه دیگر بسیار متفاوت باشد، در آن صورت نمونه باید شامل گروه های کوچکی از تعداد زیادی دانشگاه باشد. یعنی تعداد خوشه ها زیاد بوده و تعداد نمونه ی انتخابی از هریک اندک باشد. در مقابل اگر عقاید در هر دانشگاه بسیار متغیر باشد ، بررسی باید شامل تعداد کمی دانشگاه و نمونه ی بزرگی از هر یک از دانشگاه های انتخابی باشد. به طور خلاصه برای اجرای نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، ابتدا چارچوبی از کلیه ی خوشه ها در جامعه فراهم می آوریم، سپس یک نمونه ی تصادفی ساده از خوشه ها انتخاب می کنیم. در ادامه چارچوب های کلیه ی اعضای هر خوشه ی انتخاب شده را فهرست کرده ، یک نمونه ی تصادفی از اعضای هر یک از این چارچوب ها برمی گزینیم.

تحقیق آماری تحقیق آمار استنباطی تحقیق آماری با نمودار تحقیق آمار و احتمالات تحقیق آمار توصیفی تحقیق آمار دوم دبیرستان تحقیق آماری spss تحقیق آماری در مورد طلاق تحقیق آمار طلاق تحقیق آماری با نمودار pdf تحقیق آمار تحقیق آمار استنباطی پیام نور تحقیق آمار دانشجویی تحقیق آمار سال دوم دبیرستان تحقیق آمار سوم تجربی تحقیق آمار ازدواج تحقیق آمار اعتیاد تحقیق امار ایدز تحقیق اماده امار تحقیق آمار دوم انسانی نمونه تحقیق آمار استنباطی تحقیق آمار و احتمال تحقیق آمار با نمودار تحقیق آمار با جدول و نمودار تحقیق آمار برای سال دوم دبیرستان تحقیق آمار با پرسشنامه تحقیق آمار برای دوم دبیرستان تحقیق آمار برای سوم دبیرستان تحقیق آمار به صورت ورد تحقیق آمار بیکاری تحقیق آمار با 100 داده تحقیق برای آمار تحقیق آمار پیشگیری و درمان اعتیاد تحقیق پروزه آمار تحقیق پروژه آمار دوم دبیرستان تحقیق پروژه آمار سال سوم تجربی تحقیق پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی پرسشنامه تحقیق آمار تحقیق پروژه آمار طلاق در ایران تحقیق پروژه آمار سال دوم دبیرستان تحقیق آمار تصادفات در ایران تحقیق آمار تجربی تحقیق آمار تصادفات تحقیق آمار تعداد روزهای بارندگی درماه تحقیق آمار سوم تجربی رایگان روش تحقیق آمار توصیفی تحقیق درباره آمار توصیفی تحقیق درباره آمار تصادفات تحقیق آمار جمعیت ایران تحقیق آمار جمعیت تحقیق درباره آمار جمعیت ایران تحقیق درباره آمار جمعیت تحقیق در مورد آمار جمعیت ایران تحقیق در مورد آمار جمعیت تحقیق آمار حیاتی تحقیق کاربرد آمار در حسابداری تحقیق در خصوص آمار تحقیق در مورد آمار خودکشی در ایران تحقیق در مورد آمار خودکشی با نمودار تحقیق در مورد آمار خودکشی خرید تحقیق آمار تحقیق آمار دوم دبیرستان رایگان تحقیق آمار دبیرستان تحقیق آمار دوم دبیرستان با تمام نمودارها تحقیق آمار دوم ریاضی تحقیق آمار دبیرستان رایگان تحقیق آمار دانشگاهی تحقیق آمار دوم دبیرستان با تمام نمودارها رایگان تحقیق آمار رایگان تحقیق رایگان آمار دوم دبیرستان تحقیق رایگان آمار سال دوم دبیرستان تحقیق راجب آمار تحقیق رایگان آمار دبیرستان تحقیق رشته آمار تحقیق آمار استنباطی روانشناسی تحقیق درباره آمار ریاضی تحقیق آمار زیستی تحقیق در مورد آمار زلزله تحقیق در زمینه آمار تحقیق آمار سوم دبیرستان تحقیق آمار سال دوم دبیرستان رایگان تحقیق آمار سال سوم تجربی تحقیق آمار سال دوم تحقیق آمار سوم تحقیق آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی تحقیق آمار سال سوم تحقیق آمار طلاق در ایران تحقیق درباره آمار طلاق در ایران تحقیق درباره آمار طلاق تحقیق درباره آمار طلاق در ایران با نمودار تحقیق در مورد آمار طلاق تحقیق در مورد آمار طلاق در ایران تحقیق در مورد آمار طلاق با نمودار تحقیق در مورد آمار طلاق و ازدواج تحقیق علم آمار تحقیق عملی آمار استنباطی تحقیق درباره علم آمار تحقیق درمورد علم آمار تحقیق درباره ی علم آمار تحقیق آمار کاربردی تحقیق کاربرد آمار در مدیریت تحقیق کاربرد آمار در کشاورزی تحقیق کاربرد آمار در اقتصاد تحقیق کامل آمار دوم دبیرستان تحقیق کاربرد آمار در مدیریت صنعتی تحقیق کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی تحقیق کامل آمار تحقیق کتاب امار یک تحقیق آماری تحقیق آمار مرگ و میر تحقیق آمار مدل سازی تحقیق آمار مهندسی تحقیق آمار مدل سازی دوم دبیرستان تحقیق امار مدل سازی دوم انسانی تحقیق مرکز آمار ایران تحقیق آمار و مدل سازی تحقیق آمار و مدلسازی سال دوم دبیرستان تحقیق آمار و مدلسازی سال سوم تجربی تحقیق آمار و مدلسازی دوم دبیرستان تحقیق آمار نموداری تحقیق آمار نرخ بیکاری تحقیق نمودار امار تحقیق آمار همراه با نمودار نمونه تحقیق آمار دوم دبیرستان تحقیق درس آمار با نمودار تحقیق آمار و کاربرد آن در مدیریت تحقیق آمار و احتمالات مهندسی تحقیق آمار واریانس تحقیق آمار و مدلسازی سوم تجربی تحقیق و پروژه آمار روش تحقیق و آمار روش تحقیق و آمار مدیریت روش تحقیق و آمار به زبان ساده روش تحقیق و آمار در علوم تربیتی روش تحقیق و آمار دکتری مدیریت روش تحقیق و آمار در مدیریت روش تحقیق و آمار پیشرفته روش تحقیق و آمار در پرستاری تحقیق های امار تحقیق های امار دوم دبیرستان تحقیق آمار آلودگی هوا تحقیق درباره آمار همراه با نمودار تحقیق در مورد آمار همراه با نمودار آمار هزینه تحقیق و توسعه تحقیق آماری دوم دبیرستان تحقیق آماری در مورد بیکاری تحقیق آماری رایگان تحقیق آماری دبیرستان تحقیق آماری سوم دبیرستان نمونه ی تحقیق آمار تحقیق پروژه ی آمار تحقیق امار 2 دبیرستان تحقیق آمار 2[ بازدید : 428 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود پروژه آمار است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام ویلچر تولیدکننده نوار خطر قالب سازی ضد کف نایلون حبابدار استرچ پالت بند قیمت نوار خطر چاپ چسب چاپ نوار چسب پلاستیک حبابدار ضربه گیر عرض ۱۲۰ پلاستیک حبابدار درشت استرچ پالت بند قیمت نایلون شیرینگ
بستن تبلیغات [X]