دانلود پروژه آمار

شنبه 12 اسفند 1396
12:21
پروژه آمار
دانلود پروژه آمار

دانلود پروژه آمار

دانلود پروژه آمار : روش های نمونه گیری غیراحتمالی به طور کلی انواع روش های نمونه گیری را می توان در دو بخش نمونه گیری احتمالی و غیراحتمالی جای داد. در نمونه گیری احتمالی هر یک از واحدهای جامعه می توانند با احتمالی مشخص در نمونه قرار گیرند. در حالیکه در نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب نمونه براساس قوانین احتمالات صورت نمی گیرد و نمونه به مدد قضاوت انسانی حاصل می شود. بنابراین اشتباهات برآوردهای غیراحتمالی، اغلب غیرتصادفی و غیرقابل اندازه گیری است. در این روش ها هرقدر که حجم نمونه را بزرگ اختیار کنیم، نمونه ها اغلب نمی توانند معرف واقعی جامعه باشند. اما با این حال گاهی اوقات نمونه گیری غیراحتمالی بهترین روش نمونه گیری می باشد. مانند زمانی که امکان تهیه چارچوب نمونه گیری وجود نداشته باشد. یکی از مهم ترین کاربردهای نمونه گیری غیراحتمالی، استفاده در مطالعات مقدماتی پیمایش های بزرگ است. در چنین مواردی که هدف تعین واریانس صفت مورد اندازه گیری (برای تعین حجم نمونه و روش نمونه گیری) یا تست پایایی ابزار اندازه گیری و... می باشد، احتیاجی به روش های نمونه گیری احتمالی نیست. در ادامه برخی از روش های نمونه گیری غیراحتمالی مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی : معمولا در نمونه گیری قضاوتی انتخاب سنجیده واحدها به طریقی صورت می گیرد که هریک معرف بخشی از جامعه مورد نظر باشند. به عنوان مثال فرض کنید قصد داریم به بررسی وضعیت نوجوانانی که از خانه فرار کرده اند بپردازیم و مصاحبه با چنین افرادی ضروری است. از آنجایی که تهیه لیستی از این افراد ممکن نیست، محقق سعی می کند به مکان هایی مانند پارک ها، ترمینال ها و... مراجعه کرده و به طور تعمدی افراد مورد نظر را در مکان های خاص شناسایی کند.

دانلود پروژه آمار : این روش نمونه گیری با توجه به موضوع مورد بررسی مبتنی بر فهم نظری و تجربه پیشین محقق از جمعیت مورد مطالعه است. نمونه گیری سهمیه ای : در این روش جامعه آماری به چند طبقه تقسیم شده سپس به اختیار سهمی به هر طبقه اختصاص داده می شود و در ادامه نمونه هایی را که دسترسی به آن ها ساده تر استبه دلخواه انتخاب می کنند. البته ممکن است جامعه مورد مطالعه طبقه بندی نشود، در این حالت نیز آنقدر نمونه اختیار می شود تا حجم نمونه مورد نظر حاصل شود. برای مثال فرض کنید می خواهیم به بررسی رضایت شغلی کارکنان صنایع بزرگ استان تهران بپردازیم و قبل از مرحله اصلی گردآوری داده ها احتیاج به یک مطالعه مقدماتی برای سنجش واریانس صفت مورد نظر، روایی و پایایی پرسشنامه داریم و از طرفی براساس تحقیقات قبلی می دانیم رضایت شغلی کارکنان صنایع مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. با فرض این که حجم نمونه مقدماتی 50 نفر در نظر گرفته شده باشد و با در نظر گرفتن نسبتی از کل کارکنان که در هر صنعت مشغول به کار هستند، سهمیه هر گروه را تعین می کنیم. در نمونه گیری سهمیه ای غالبا آن دسته از ویژگی هایی که که در تحقیقات پیشین هم تشخیص داده شده اند مورد مطالعه قرار می گیرند به همین دلیل نمونه گیری سهمیه ای تا حد زیادی به تحقیقات پیشین و یافته های بدست آمده در میدان تحقیق وابسته است. مشکل دیگر این روش عدم توجه به برخی ویژگی های جمعیت مورد نظر است. اما در مجموع با توجه به مشابهت ساختار نمونه و جمعیت در نمونه گیری سهمیه ای، احتمال معرف بودن برآوردهای حاصل از آن بیش از برآوردهایی است که از نمونه گیری اتفاقی یا قضاوتی به دست می آید.

دانلود پروژه آمار

دانلود پروژه آمار : نمونه گیری اتفاقی : در این روش محقق افرادی را مورد مطالعه قرار می دهد که در دسترس هستند و مصاحبه گر در چارچوب تعداد و حجم نمونه افرادی را به طور اتفاقی انتخاب کرده و با آن ها مصاحبه می کند. به عنوان مثال محققی که می خواهد نگرش مردم را نسبت به یک نمایشگاه بسنجد، از میان افرادی که از نمایشگاه دیدن کرده اند به طور اتفاقی چند نفر را انتخاب می کند. با توجه به موضوع تحقیق مکان هایی که این نمونه گیری می تواند در ان صورت گیرد مانند ایستگاه اتوبوس، بازار، فروشگاه، بیمارستان و... می باشد. توجه داشته باشید که در نمونه گیری قضاوتی محقق افراد خاص را انتخاب می کند اما در نمونه گیری اتفاقی، هرچند محقق در مکان های خاصی قرار می گیرد، اما به طور اتفاقی افرادی در آن مکان ها را انتخاب می کند. نمونه گیری اتفاقی عمدتا با مشاهده مشارکتی و آزمایشی توأم است و از طریق آن محقق همواره موضوعات و محیط هایی را که به آسانی قابل دسترسی باشند، مورد مطالعه قرار می دهد. نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای : این رو در مقایسه با دیگر روش های ذکر شده چندان منظم نیست، کاربرد کمتری دارد و بیشتر در تحقیقات قوم نگاری مورد استفاده قرار می گیرد تا در مطالعات پیمایشی. این فن شامل شناسایی برخی افراد مهم یک جمعیت و مصاحبه با آن ها است، سپس محقق به پیشنهاد این افراد برای مصاحبه به سراغ افراد دیگر می رود. در این روش هسته کوچک اصلی، با افزایش مرحله ای، رشد می کند و مانند گلوله برفی که با غلتاندن بر زمین بزرگ می شود، نمونه تحقیق نیز افزایش می یابد. این روش معمولا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که چارچوب نمونه گیری وجود ندارد و از طرفی افراد نمونه نسبت به یکدیگر شناخت دارند. به عنوان مثال فرض کنید می خواهیم به علل اعتیاد از دیدگاه معتادان بپردازیم. در این صورت با شناسایی تعدادی از معتادان که حاضر به مصاحبه هستند، از ان ها نام نشانی افراد دیگر را که می شناسند جویا شده و به این ترتیب به تعداد مورد نیاز نمونه تهیه کنیم. از این روش هنگامی استفاده می شود که اعضای گروه هدف به نوعی با یکدیگر در ارتباط بوده و دارای ویژگی های مشترک باشند. مزیت این روش در این است که محقق می تواند به بررسی کل شبکه بپردازد اما از طرف دیگر او تنها محدود به کسانی خواهد بود که در این شبکه مرتبط به هم قرار دارند. نمونه گیری گروهی : در این روش تنها با گروه های معینی تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرفته می شود.

دانلود پروژه آمار : در این روش محقق براساس تجربه شخصی و یا تجارب مشابه دیگران، یک گروه اجتماعی را معرف جامعه ای که به آن تعلق دارند، می یابد و با آن ها مصاحبه می کند. گروه مورد مطالعه می تواند اعضای شورای اسلامی روستا ، ریش سفیدان و... باشند. نتایج این نمونه ها هرچند ممکن است معرف جامعه باشند، اما نمی توان با اطمینان آماری به جامعه مورد مطالعه تعیمیم داد. جامعه و نمونه آماری پژوهش جامعه آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند. نمونه پژوهش از این چنین جامعه ای اخذ می گردد و نتیجه پژوهش به آن جامعه تعمیم داده می شود. نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد. نمونه پژوهش باید معرف مشخصات و ویژگی هایی که در موضوع پژوهش دارای اهمیت است، باشد. هنگام گزینش نمونه باید به نکات زیر توجه نمود: الف- تعداد یا حجم نمونه: در طرح تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه باید توضیح داده شود. تعداد افراد یا اشیایی که به عنوان نمونه تحقیق در پژوهش شرکت داده می شوند، باید مشخص شود. این تعداد یا به صورت عددی مشخص می گردد (برای مثال، ۶۰ دانشجوی مدیریت)؛ یا با کلماتی مانند: کلیه، سه چهارم و غیره. برای مثال، کلیه دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم. در تعیین حجم و یا اندازه نمونه، عوامل گوناگونی دخالت دارند که عبارتند از: اهداف تحقیق، روش تحقیق و روش های آماری وابسته به آن، امکانات مالی و زمانی محقق، حجم جامعه، نحوه کنترل متغیرهای ناخواسته، میزان تأثیرپذیری متغیر وابسته از متغیر مستقل، درصد خطاپذیری در نتایج، میزان همگونی متغیرها و عوامل مورد مطالعه در جامعه و میزان روایی و پایانی ابزار گردآوری داده ها. ب- روش نمونه گیری: برای انتخاب نمونه تحقیق، روش های مختلفی توسط صاحب نظران ارایه شده است که در کتاب های روش تحقیق توضیح آنها آمده است و در درس روش های تحقیق نیز در مورد آنها بحث می شود. از آن جمله می توان نمونه گیری تصادفی ساده، تصادفی با استفاده از جداول اعداد تصادفی، تصادفی طبقه ای و تصادفی ناحیه ای یا خوشه ای را نام برد. تحقیق علمی با چه هدفی انجام میشود ؟ تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می شود .به این دلیل ،موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی ها کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها ،صفات ، کنش و واکنش و عوامل تاثیر گذار در جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. تعریف جامعه آماری: جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود. مفهوم نمونه: چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد ؛ محقق با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود ،ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده ، شاخصها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند.به این جامعه محدود ، نمونه می گویند. نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار با شند. در آمار به مقادیر اندازه گیری شده صفات مربوط به یک نمونه، ” شاخص آماری “ و به مقادیر اندازه گیری شده صفات مربوط به تمام جامعه ” پارامتر“ میگویند. محقق به دو شکل ممکن است نمونه را انتخاب کند: یک شکل آن این است که شانس انتخاب شدن را به تمامی افراد جامعه بدهد .یعنی تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشند. که به آن روش انتخاب احتمالی یا اتفاقی میگویند. -روش دیگر روش وضعی و غیر احتمالی است؛یعنی تمام افراد جامعه شانس مساوی برای انتخاب شدن نداشته باشند و در انتخاب افراد برای نمونه محقق نظریات خود را دخالت می دهد.این نمونه گیری را نمونه های وضعی میگویند.

دانلود پروژه آماری دانلود پروژه آماری spss دانلود پروژه آمار استنباطی در روانشناسی دانلود پروژه آمار رایگان دانلود پروژه آمار حیاتی دانلود پروژه آمار استنباطی دانلود پروژه آمار رایگان با فرمت word دانلود پروژه آماری با نرم افزار spss دانلود پروژه آمار و احتمالات مهندسی دانلود پروژه آمار استنباطی پیام نور دانلود پروژه آمار دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم تجربی دانلود پروژه آمار ازدواج دانلود پروژه آمار استفاده از تلویزیون دانلود پروژه آمار استرس دانلود پروژه آمار ایدز دانلود پروژه آمار اعتیاد دانلود پروژه آماری اثر آلودگی روی کیفیت زندگی دانلود پروژه آماری ازدواج دانلود پروژه آمار با پرسشنامه دانلود پروژه آمار به صورت word دانلود پروژه آمار با لینک مستقیم دانلود پروژه آمار با 50 داده دانلود پروژه آمار با نمودار دانلود پروژه آمار با spss دانلود پروژه آمار با فرمت ورد دانلود پروژه آمار با فرمت word دانلود پروژه آمار برای دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار با 100 داده دانلود پروژه آمار پاورپوینت دبیرستان دانلود پروژه آمار پاورپوینت دانلود پروژه امار پاور پوینت دانلود پروژه آمار همراه با پرسشنامه دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان پاور پوینت دانلود پروژه آمار به صورت پاورپوینت دانلود رایگان پروژه آمار با پرسشنامه دانلود پاورپوینت پروژه آمار رایگان دانلود پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری دانلود پروژه آمار توصیفی دانلود پروژه آمار تجربی دانلود پروژه آمار تاثیرات موسیقی بر روی یادگیری دانلود پروژه امار تصادفات دانلود پروژه تحلیل آماری spss دانلود پروژه تحلیل آماری دانلود پروژه آمار سوم تجربی pdf دانلود رایگان پروژه آمار تصادفات دانلود پروژه آمار جمعیت دانلود پروژه آمار جدید دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان جدید دانلود پروژه آماری حسابداری دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار دوم انسانی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار دوم ریاضی رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان به صورت word دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان pdf دانلود پروژه آمار رایگان دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار رایگان سوم تجربی دانلود پروژه آماری رایگان با نرم افزارspss دانلود پروژه روشهای آماری دانلود پروژه رایگان امار و مدل سازی دانلود پروژه ی آمار رایگان دانلود پروژه آمار زیستی دانلود پروژه آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته ریاضی دانلود پروژه آمار سال سوم دبیرستان رشته تجربی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه آمار سال دوم انسانی دانلود پروژه آمار سوم دبیرستان تجربی رایگان دانلود پروژه آمار به صورت pdf دانلود پروژه امار به صورت رایگان دانلود پروژه آمار دبیرستان به صورت word دانلود پروژه آمار طلاق دانلود پروژه آمار طلاق در ایران دانلود پروژه آماری طلاق دانلود رایگان پروژه آمار طلاق دانلود رایگان پروژه آمار طلاق در ایران دانلود رایگان پروژه آماری طلاق دانلود پروژه آمار در مورد طلاق دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ادبیات علوم انسانی دانلود پروژه کنترل فرآیند آماری دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت word دانلود پروژه های رایگان آمار با فرمت ورد دانلود فایل ورد پروژه آمار دانلود رایگان پروژه آمار دوم دبیرستان با فرمت ورد دانلود پروژه آمار قد دانش آموزان دانلود پروژه آمار کامل و رایگان دانلود پروژه آمار کامل دانلود پروژه امار کامل رایگان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار و مدلسازی دانلود پروژه کامل آمار سوم تجربی دانلود پروژه کامل آمار دبیرستان دانلود پروژه کامل آمار دوم دبیرستان رایگان دانلود پروژه کامل آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه کامل امار مدل سازی دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار مرگ و میر سالهای ۸۰ تا ۸۵ دانلود پروژه آمار مجانی دانلود پروژه آمار مهندسی دانلود پروژه آمار مدل سازی دانلود پروژه آمار موسیقی دانلود پروژه آمار مرگ و میر دانلود پروژه مدلسازی آماری دانلود پروژه آمار و مدلسازی دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم تجربی دانلود پروژه آمار نمرات ریاضی دانلود پروژه آماری با نمودار دانلود پروژه آمار همراه با نمودار دانلود پروژه آماری همراه با نمودار دانلود نمونه پروژه آمار سوم تجربی دانلود نمونه پروژه آمار دانلود پروژه آمار و مدلسازی دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم انسانی دانلود پروژه آمار و مدلسازی سال سوم تجربی دانلود پروژه آمار و مدل سازی رایگان دانلود پروژه های آمار دبیرستان دانلود پروژه های آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار دانلود پروژه های آمار رایگان دانلود پروژه های آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه های آمار سوم تجربی دانلود پروژه آماری رایگان دانلود پروژه آماری دوم دبیرستان دانلود پروژه آماری سال دوم دبیرستان دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان دانلود پروژه آماری دبیرستان دانلود پروژه آماری سوم دبیرستان تجربی دانلود پروژه ی آمار دانلود پروژه ی آمار دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار سال سوم تجربی دانلود پروژه ی آمار سال دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آماری اثر آلودگی هوا روی کیفیت زندگی دانلود پروژه ی آماری دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آماری سال دوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار سوم دبیرستان دانلود پروژه ی آمار سال سوم تجربی رایگان دانلود پروژه امار 2 دانلود پروژه آمار با 30 داده دانلود رایگان پروژه آمار با 30 داده


[ بازدید : 356 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود پروژه آمار است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام ویلچر تولیدکننده نوار خطر قالب سازی ضد کف نایلون حبابدار استرچ پالت بند قیمت نوار خطر چاپ چسب چاپ نوار چسب پلاستیک حبابدار ضربه گیر عرض ۱۲۰ پلاستیک حبابدار درشت استرچ پالت بند قیمت نایلون شیرینگ
بستن تبلیغات [X]