پروژه آمار دوم انسانی

شنبه 12 اسفند 1396
12:22
پروژه آمار
پروژه آمار دوم انسانی

پروژه آمار دوم انسانی

پروژه آمار دوم انسانی : انواع نمونه احتمالی: این نمونه ها عبارتند از : الف)نمونه های احتمالی ساده: از این نوع نمونه در تحقیقات توصیفی زمینه یاب ، همبستگی،علیّ و تجربی استفاده میشود.این نمونه بر اساس این اصل انتخاب میشود که کلیه افراد جامعه مورد مطالعه با هم مشابهت دارند و متجانس یا یکدست هستند.برای انتخاب افراد نمونه از جامعه سه روش وجود دارد: -استفاده از قرعه کشی:در این روش محقق به هر یک از افراد جامعه یک کد یا شماره مخصوص می دهد . سپس از مهره ها یا پلاکهای شماره دار استفاده می کند و در صورت نبود آن ،شماره هریک از آنها را روی کاغذ یا مقوای کوچکی یادداشت می نماید؛بنابراین ، به تعداد افراد جامعه ،مهره یا پلاک یا کاغذ شماره دار در اختیار خواهد داشت .آنگاه آنها را داخل کیسه یا ظرفی می ریزد و مهره ها را یکی یکی خارج کرده و شماره آنها را یادداشت می نماید و این کار را آنقدر ادامه میدهد تا حجم نمونه کامل شود. -استفاده از جدول اعداد تصادفی : جدول های اعداد تصادفی به وسیله رایانه هایی که ارقام را به طور اتفاقی تنظیم می کنند تهیه می شود .این جدولها در دو جهت سطر و ستون دارای اعداد اتفاقی هستند که معمولا به 99 سطر و ستون بالغ می شود و ارقام سطرها و ستونها به صورت بلوکهای پنج رقمی در کنار یکدیگر و به شکل تفکیک شده قرار دارد تا استفاده از آن تسهیل شود

پروژه آمار دوم انسانی :استفاده از روش منظم یا سیستماتیک: در این روش همانند روشهای قبل فرض بر این است که افراد جامعه متجانس هستند و از این رو به هر یک از آنها از عدد1 تا nشماره یا کد داده می شود. روش نمونه گیری منظم باعث می شود تا افراد نمونه به طور یکنواخت در سراسر جامعه پراکنده باشند.ضمنا محقق می تواند موقعیت فرد اول نمونه را در انتهای سلسله اعداد جامعه یا در بین آن انتخاب کند ب ) نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده: در جامعه ای که افراد آن از تجانس و همگونی برخوردار نیستند استفاده از روش اتفاقی ساده مناسب نیست و از روش طبقه بندی استفاده می شود .یعنی افراد جامعه با توجه به صفات درون گروهی خود به طبقات مختلفی تقسیم می شوند و افراد نمونه به تناسب از بین تمامی طبقات انتخاب می گردند. برای انتخاب در چنین جامعه ای محقق باید به این ترتیت عمل کند : -صفات ممیز کننده افراد جامعه را مشخص کند. -براساس صفت یا صفات مورد نظر جامعه را طبقه بندی کند .

پروژه آمار دوم انسانی :جدول توزیع افراد جامعه را بین هر یک از طبقات تهیه کند . -نسبت درصد و سهم هر یک از طبقات را در کل جمعیت جامعه محاسبه نماید. -با توجه به سهم هر طبقه در جامعه نسبت درصد و سهم آن طبقه را در افراد نمونه نیز معین کند. -با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ساده تعداد افراد نمونه هر طبقه را از بین کل افراد همان طبقه انتخاب نماید. ج ) نمونه گیری گروهی یا خوشه ای : در صورتی که فهرست جامعه در دسترس نباشد استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای راه حل مناسبی است . مثلا در مورد ساکنان یک شهر که معمولا فهرستی در دست نیست می توان مناطق چند گانه شهر را ملاک قرار داد و از بین مناطق نمونه گیری تصادفی بعمل آورد. د ) نمونه گیری مکانی : این روش نمونه گیری بیشتر برای مطالعه پدیده ها و ویژگیهای مکانها و نواحی جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد .در فضای جغرافیایی پدیده ها و صفات گوناگونی وجود دارد که گاهی بعد طبیعی دارند و گاه بعد انسانی و گاهی نیز ترکیبی از هر دو بعد هستند.هرکدام از این پدیده ها مکان یا فضای جغرافیایی خاصی را به خود اختصاص داده اند که مطالعه تمام آنها مقدور نیست.از این رو محقق باید از طریق انتخاب تعدادی از مکانها یا نواحی جغرافیایی آنها را مورد مطالعه قرار دهد. سایر نمونه گیری ها: نمونه گیری های مادر یا پایه ای: این گونه نمونه گیریها برای جوامع بزرگ که در بعد زمانی دارای تحقیقات و بررسی های تکراری هستند ،مناسب است.برای سهولت کار در مرحله اول اقدام به انتخاب یک نمونه مادر و پایه ای می شود .سپس در تحقیقات بعدی و بر حسب نیاز از درون نمونه مادر نمونه های فرعی انتخاب می شوند. -نمونه برداری چند درجه ای: از این روش زمانی استفاده می شود که اطلاعات مورد نیاز را به طور کامل از نمونه اصلی برگزیده شده نمی توان کسب نمود و محقق ناچار است از درون نمونه مزبور ،نمونه فرعی و کوچکتری را برگزیند و اطلاعات بیشتری و دقیقتری را از آن به دست آورد. -نمونه مختلط: نمونه است که در مراحل مختلف تشکیل آن روشهای متفاوت به کار می رود انواع نمونه های غیر احتمالی: الف ) نمونه گیری سهمیه ای: در این روش تعداد نمونه ها مشخص میشود و به همراه دستورالعمل مصاحبه و پرسشگری تحویل پرسشگر می گردد تا شخصا به میدان بررسی رفته و خودش افراد نمونه را با توجه به تعدادی که به وی داده شده انتخاب کند و از طریق مصاحبه با آنها اطلاعات لازم را گردآوری نماید. ب ) نمونه گیری اتفاقی: این روش یکی از ساده ترین روش ها است ؛ یعنی اینکه افرادی مورد مطالعه قرار می گیرند که در دسترس قرار دارند و مصاحبه گر در چهارچوب تعداد و حجم نمونه در مکان های خاصی می ایستد و با هر کس از راه رسید مصاحبه می کند ج ) نمونه وضعی : گاهی اوقات محقق بر اساس تجربه شخصی یا تجارب تکراری و مشابه دیگران یک گروه اجتماعی را معرف جامعه ای که به آن تعلق دارند می یا بد . در واقع نمونه ای را با نظر خویش وضع نموده است د ) نمونه موردی : در تحقیقات توصیفی ژرفانگر صحبت از مطالعه مورد خاص است که محقق به لحاظ ویژه گی هایی آن را مورد مطالعه قرار می دهد. در روانشناسی ، تعلیم و تربیت و نیز تک نگاری ها چنین موارد خاصی یافت می شود.

پروژه آمار دوم انسانی

پروژه آمار دوم انسانی :که به ناچار باید مورد مطالعه قرار گیرد . ولی نتایج حاصل از آن را نمی توان تعمیم داد مگر در شرایطی که تعداد زیادی از مورد های خاص مطالعه و نتایج مشابه یا مشترک استنتاج شده باشد که در این صورت به روش استقرائی می توان یک نتیجه کلی را استنتاج نمود. روشهای برآورد حجم نمونه: روش اول : در این روش از تخمین شخصی استفاده می شود ؛ یعنی اینکه محقق با در نظر گرفتن عواملی شخصا نسبت به برآورد حجم نمونه یا تعیین درصد مشخصی از جامعه اقدام می کند .هرچه جامعه کوچکتر باشد ،این درصدها بزرگتر خواهد شد و بر عکس روش دوم : در این روش برا برآورد حجم نمونه از تکنیک ها و روش های آماری استفاده می شود. ولی محقق برای انجام آن به دانستن اطلاعات و پارامترهایی درباره جامعه ای که قصد انتخاب نمونه از آن را دارد. عواملی که محقق در مورد تخمین حجم نمونه باید مد نظر قرار دهد : حجم و اندازه جامعه - میزان تجانس جامعه یا پراکندگی صفت یا صفات جامعه - امکانات ،مقدورات و زمان حد نصاب های نمونه: -در تحقیق همبستگی حجم نمونه 30 نفر است - در تحقیقات علیّ و آزمایشی حجم نمونه 15 نفر است -در تحقیق توصیفی زمینه یاب و پیمایشی حداقل حجم نمونه 100 نفر است -در تحقیقاتی که نیاز به طبقه بندی جامعه برای نمونه گیری میباشد حداقل نمونه هر طبقه بین 20 تا 50 نفر است . ملاحظات مربوط به بر آورد حجم نمونه : الف ) تعداد مواردی که به عنوان حجم نمونه محاسبه می شود در واقع به حد نصاب و حداقل نمونه مورد نیاز شناخته میشود؛بنابراین اگر امکانات تحقیق اجازه بدهد ،بهتر است محقق نمونه خود را بیش از حداقل افزایش دهد تا به اعتبار نتیجه تحقیق خود بیفزاید . ب ) درهنگام محاسبه حجم نمونه ،محقق ممکن است تنها با یک صفت رو به رو نباشد و بخواهد چند صفت را از جامعه مطالعه کند . در این صورت باید حجم نمونه مورد نیاز را برای هر صفت جداگانه محاسبه کند. ج ) محقق میتواند به صورت گمانه زنی بخشهایی از جامعه را بررسی و وضع توزیع صفت یا واریانس آن را در آن مشخص کند. د)با توجه به اینکه نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای هزینه بر و زمان بر است اجرای آن طولانی است،توصیه میشود محقق به طور سنجیده ای تعداد خوشه ها یا مراحل را کاهش دهد ه ) در تحقیقات توصیفی زمینه یاب و پیمایشی و نیز تحقیقاتی که نمونه گیری آنها از نوع طبقه بندی احتمالی است ،بهتر است محقق حجم و تعداد نمونه را بیشتر در نظر بگیرد . ویژگی های یک نمونه خوب به شرح زیر است: سودمندی و برخوردار بودن از جامعیت -داشتن اعتبار و کفایت وصول به مقصود -داشتن وضوح و برخورداری از طبقه بندی و تعاریف بدیهی -برخورداری از سرعت در نمونه گیری -اقتصادی بودن عملیات نمونه گیری -قابلیت تعریف و تفسیر صحیح

پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی جواب پروژه آمار دوم انسانی پروژه ی آمار دوم انسانی موضوع پروژه آمار دوم انسانی نمونه پروژه آمار دوم انسانی تحقیق پروژه آمار دوم انسانی پروژه امار دوم علوم انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار و مدلسازی دوم انسانی پروژه آمار دوم انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان ادبیات علوم انسانی پروژه برای امار دوم انسانی پروژه آمار سال دوم دبیرستان انسانی دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان انسانی پروژه ی امار دوم دبیرستان انسانی دانلود پروژه آمار دوم انسانی دانلود پروژه آمار سال دوم انسانی پروژه درس آمار سال دوم انسانی پروژه آمار دوم دبیرستان رشته علوم انسانی پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار دوم انسانی رایگان دانلود پروژه آمار دوم دبیرستان رشته انسانی دانلود پروژه آمار سال دوم دبیرستان رشته انسانی پروژه آمار و مدلسازی سال دوم متوسطه رشته انسانی دانلود رایگان پروژه درس آمار دوم انسانی دانلود رایگان پروژه آمار سال دوم انسانی دانلود رایگان پروژه آمار و مدلسازی دوم انسانی پروژه آمار سال دوم انسانی پروژه آمار ومدل سازی دوم انسانی پروژه آمار مدل سازی دوم انسانی دانلود پروژه آمار و مدلسازی دوم انسانی پروژه درس آمار و مدلسازی دوم انسانی پروژه ی آمار سال دوم انسانی دانلود پروژه ی امار دوم انسانی


[ بازدید : 332 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانلود پروژه آمار است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس خرید آنتی ویروس مهاجرت به استرالیا کاغذ دیواری نقاشی ساختمان خرید ربات اینستاگرام بهترین لپ تاپ نقد کردن درآمد ارزی خرید شماره مجازی قرعه کشی اینستاگرام ویلچر تولیدکننده نوار خطر قالب سازی ضد کف نایلون حبابدار استرچ پالت بند قیمت نوار خطر چاپ چسب چاپ نوار چسب پلاستیک حبابدار ضربه گیر عرض ۱۲۰ پلاستیک حبابدار درشت استرچ پالت بند قیمت نایلون شیرینگ
بستن تبلیغات [X]